БУРИЛО Ю.П., Інформаційна сфера як сфера господарювання: теоретико-правовий аспект

УДК 351.810:340

БУРИЛО Ю.П.
кандидат юридичних наук, доцент, “Київський національний
економічний університет ім. Вадима Гетьмана”
 
 
Анотація. Розглядаються інформаційні, економічні та правові, насамперед господарсько-правові аспекти функціонування інформаційної сфери.
Ключові слова: інформаційна сфера господарювання, інформаційний сектор економіки, господарсько-правове регулювання, господарські інформаційні відносини.
Аннотация. Рассматриваются информационные, экономические и правовые, прежде всего хозяйственно-правовые аспекты функционирования информационной сферы.
Ключевые слова: информационная сфера хозяйствования, информационный сектор экономики, хозяйственно-правовое регулирование, хозяйственные информационные отношения
Summary. The article deals with informational, economic and legal, in particular commercial legal aspects of information sphere’s operation.
Keywords: information sphere of commerce, information sector of the economy, commercial legal regulation, commercial information relations.
 
 
        Постановка проблеми. Друга половина ХХ ст. і початок ХХІ ст. ознаменувалися процесами, пов’язаними з переходом найбільш розвинутих країн світу від індустріального до постіндустріального (інформаційного) типу соціально-економічної формації. Цей поступ об’єктивно обумовлений зростанням як обсягів накопиченої людством інформації, так і її значення в суспільному житті, а також стрімким розвитком та поширенням інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах життєдіяльності суспільства. У зв’язку з цим провідною сферою нового постіндустріального (інформаційного) суспільства стає інформаційна сфера, розвиток якої значною мірою впливає на перебіг економічних, політичних, соціально-культурних та інших суспільних процесів. Водночас інформаційна сфера також зазнає зворотного впливу з боку зазначених сфер життєдіяльності: економічної, адміністративно-політичної, соціально-культурної та ін. Взаємопроникнення, взаємодія та взаємовплив інформаційної та економічної сфер призвели до суттєвих змін в економічному базисі суспільства та появи так званої “інформаційної економіки”, в якій провідну роль відіграє інформаційний сектор, а інформація та інформаційно-телекомунікаційні технології розглядаються як стратегічні ресурси економічного розвитку [1, с. 16; 2, с. 88, 93, 172, 191].
        1. Як випливає з положень Закону України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” [3], наша держава ставить перед собою мету побудови інформаційного суспільства з його інформаційною економікою. Як і в будь-якій іншій правовій державі в Україні ефективне функціонування інформаційного сектора економіки не може відбуватися поза межами правового впливу…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання