ЧАЙКА Я.В., Визначення інформації як об’єкта цивільних прав

УДК 002:347.1(045)

Чайка Я.В.,
студентка 2 року навчання магістратури юридичного факультету
 Київського національного університету ім. Т. Шевченка
 
 
Анотація. Стаття присвячена видам цивільних прав на інформацію і питанню законодавчого визначення інформації як обєкта цивільних прав.
Ключові слова: інформація, інформація як об’єкт цивільних прав, особисті немайнові права на інформацію, майнові права на інформацію.
Аннотация. Статья посвящена видам гражданских прав на информацию и вопросу законодательного определения информации как объекта гражданских прав.
Ключевые слова: информация, информация как объект гражданских прав, личные неимущественные права на информацию, имущественные права на информацию.
Summary. The article is devoted to the kinds of civil rights to information and the issue of legal definition of information as the object of civil rights.
Keywords: information, information as an object of civil rights, moral rights to information, property rights to information
 
 
        Постановка проблеми. Інформація, як поняття багатоаспектне, є об’єктом різних форм людської свідомості та діяльності, зокрема природничих наук, філософії та права. З інформацією тісно пов’язані всі суспільні відносини – об’єкт правового регулювання. При цьому інформація знаходиться у сфері регулювання як публічного, так і приватного права. Інформаційні відносини можуть регулюватися різними галузями права: конституційним, адміністративним, цивільним. Особливе місце займає інформація в цивільному обігу, виступаючи об’єктом цивільних прав.
        Аналіз наукових джерел і публікацій. Проблеми змісту і ознак інформації, її ролі в цивільному обігу як об’єкта прав прямо чи опосередковано розглядалися в працях вчених-правників Кохановської О.В. [1, 2], Марущака А.І. [3], Цимбалюка В.С. [4 – 8], у статтях студентки НТУУ “КПІ” Цимбалюк О.В. [9  – 10] та інших…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання