ДЕМ’ЯНЧУК Ю.В., Адміністративно-правові засади функціонування адміністративного позову

УДК 342.95:342.841

Дем’янчук Ю.В.,
кандидат юридичних наук
 
 
Анотація. У статті проаналізовано ряд наукових підходів до визначення змісту поняття “адміністративний позов”, досліджено його правову природу, надано його авторське формулювання.
Ключові слова: адміністративний позов, адміністративна відповідальність, процесуальне законодавство, судовий адміністративний процес, матеріально-правова вимога.
Аннотация. В статье проанализирован ряд научных подходов к определению содержания понятия “административный иск”, исследована его правовая природа, предоставлены его авторские формулировки.
Ключевые слова: административный иск, административная ответственность, процессуальное законодательство, судебный административный процесс, материально-правовое требование.
Summary. This paper examines a number of scientific approaches to the definition of  “administrative claim” concept, investigates its legal nature, gives its author's wording.
Keywords: administrative claim, administrative responsibility, procedural law, judicial administrative process, substantive requirements.
 
 
       Постановка проблеми. Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) [1] адміністративний позов – це звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів або на виконання повноважень у публічно-правових відносинах. Статтею 55 Конституції України [2] кожній людині гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Не зважаючи на те, що закон містить поняття “адміністративний позов”, цей інститут й досі залишається малодослідженим у вітчизняній юридичній літературі, навколо якого останнім часом точиться тривала, напружена дискусія. Причиною цього, в першу чергу, є різні підходи вчених до визначення такої категорії, які сформувалися під впливом розуміння позову в цивільно-правовій науці. Одна група дослідників уважає, що поняття позову повинно окремо визначатися у “процесуальному” (звернення до суду про захист порушеного права), й окремо в “матеріальному” (матеріально-правова вимога позивача до відповідача) сенсі. Друга група дотримується позиції про цілісність такого поняття, а третя переконана, що позов повинен тлумачитися як чисто процесуальний інститут. Також вчені й досі шукають обґрунтування відмінності й унікальності адміністративного процесу та позову з приводу притаманним їм ознак.
       Метою статті є підтримання однієї з позицій науковців щодо визначення поняття “адміністративний позов”, надання свого визначення, встановлення основних відмінностей та особливостей цього інституту…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання