ДЕНИСОВ А.І., Правові засоби забезпечення національної міграційної безпеки України (ст. 110-116)

УДК 342.951:325.54 (477)

Денисов А.І.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6
Харківського національного університету внутрішніх справ
 
 
Анотація. У статті досліджуються окремі правові засоби забезпечення національної міграційної безпеки України. Визначено коло основних загроз національній безпеці у сфері міграції. Запропоновано окремі новації до вітчизняного законодавства, враховуючи світовий досвід у цій сфері.
Ключові слова: національна безпека, засоби забезпечення, міграційна безпека.
Summary. The article examines several legal means of providing the national migration security of Ukraine. Main threats to national security in the migration sphere are defined. Some innovations to domestic legislation are proposed, according to world experience in this sphere.
Keywords: national security, means of providing, migration security.
Аннотация. В статье исследуются отдельные правовые средства обеспечения национальной миграционной безопасности Украины. Определены основные угрозы национальной безопасности в сфере миграции. Предложены отдельные новации в отечественное законодательство, с учетом мирового опыта в этой сфере.
Ключевые слова: национальная безопасность, средства обеспечения, миграционная безопасность.
 
 
      Постановка проблеми. У сучасному світі спостерігається глобальна проблема, що полягає у міграції значних мас населення. Враховуючи сучасні реалії розповсюдження тероризму, гібридних війн, нестабільність ринку праці та інші фактори, міграція стає одним з найбільш значних викликів національній безпеці кожної з держав. Враховуючи проголошений нашою країною курс на членство в Європейському Союзі виникає новий аспект міграційної проблеми для нашої держави. Більшість з дослідників раніше розглядали міграційну загрозу у світлі відтоку професійних кадрів та населення з України. Однак у разі вступу у ЄС наша країна зіткнеться з можливим значним підвищенням кількості мігрантів (як легальних, так і нелегальних) у межі нашої держави. Також неможливо обійти увагою той факт, що міграція може ставати зброєю для ведення ефективної економічної інтервенції з інших країн (а іноді – навіть бути частиною гібридної війни). Тому необхідним є створення ефективно діючого правового механізму забезпечення національної безпеки України у сфері міграції...
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання