ДОРОГИХ С.О., Інформаційна діяльність парламенту за кордоном: від “прозорості” до “народної демократії”

УДК 342.53

ДОРОГИХ С.О.,
здобувач наукового ступеня кандидата наук,
старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Розглядається процес залучення громадян до роботи парламенту як елемент його інформаційної діяльності, починаючи від доступу до баз даних нормативних актів й закінчуючи поданням електронних петицій.
Ключові слова: інформаційна діяльність, парламент, електронний парламент, ІКТ, електронні петиції, бази даних нормативних актів.
Аннотация. Рассматривается процесс привлечения граждан к работе парламента как элемент его информационной деятельности, начиная от доступа к базам данных нормативных актов и заканчивая подачей электронных петиций.
Ключевые слова: информационная деятельность, парламент, электронный парламент, ИКТ, электронные петиции, базы данных нормативных актов.
Summary. The article considers process of involving citizens in the work of Parliament as part of parliament’s information activities, ranging from access to law databases and ending the creating electronic petitions.
Keyword: information activities, parliament, e-parliament, ICT, electronic petitions, law databases.
 
 
        Постановка проблеми. Розглядаючи поняття та сутність інформаційної діяльності та інформаційної діяльності органів влади у роботі [1] ми зазначали, що інформаційна діяльність органів влади – це специфічна професійна діяльність службовців державних органів влади, спрямована на забезпечення власної функціональної діяльності, інформаційну взаємодію з іншими органами влади, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами та організацію доступу до публічної інформації. Тобто до інформаційної діяльності органу влади, особливо парламенту, як єдиного джерела законодавчої влади в Україні (ст. 75 Конституції України [2]) відноситься організація доступу до публічної інформації та інформаційна взаємодія з громадським суспільством та громадянами. Враховуючи розвиток інформаційного суспільства та майбутній перехід України на європейські стандарти прозорості та відкритості, набирає актуальності вивчення світового досвіду щодо згаданих напрямів роботи парламенту.
        Вивчення досвіду іноземних парламентів вказує, що на сьогодні процеси збільшення прозорості в діяльності законодавчої гілки влади, залучення громадян до участі у законотворчому процесі реалізуються у все більшій кількості парламентів. В той же час, в Україні якщо питання прозорості і доступу до публічної інформації щодо роботи парламенту вирішуються, то розв’язання питань, пов’язаних із залученням громадськості до законотворчої роботи, існує лише у окремих проектах та потребує подальшого вдосконалення.
        Метою статті є дослідження системи інформаційної діяльності закордонних парламентів із залученням громадськості до законотворчої роботи.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання