ДОВГАНЬ О.Д., Організація правового гарантування безпеки інформаційних обмінів у контексті глобалізації

УДК 327.56(477)

 
Довгань О.Д.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
 
Анотація. В статті розкриваються питання організації правового гарантування безпеки інформаційного обміну в контексті глобалізації, а також розглянуті наявні проблеми регламентації взаємовпливів вітчизняної інформаційної сфери з глобальними інформаційними ресурсами.
Ключові слова: інформаційна сфера, інформаційні ресурси, інформаційне законодавство, інформаційний простір, міжнародне інформаційне законодавство.
Аннотация. В статье раскрываются вопросы организации правовой гарантии информационного обмена в контексте глобализации, а также рассмотрены проблемы регламентации взаимовлияния отечественной информационной сферы с глобальными информационными ресурсами.
Ключевые слова: информационная сфера, информационные ресурсы, информационное законодательство, информационное пространство, международное информационное законодательство.
Summary. In the article the questions of organization of the legal guaranteeing of safety of information exchange are covered in the context of globalization, and also present problems of regulation of interaction of domestic information sphere with global informational resources are considered.
Keywords: information sphere, informational resources, informational legislation, informational space, international informational legislation.
 
 
       Постановка проблеми. Побудова високорозвиненого громадянського суспільства в Україні пов’язана з її поступовим входженням до світового співтовариства та участю в світових інтеграційних процесах. Міжнародне інформаційне законодавство має значний вплив на національне інформаційне законодавство. Міжнародні норми, що приймаються Організацією Об’єднаних Націй та Радою Європи набувають вирішального значення при формуванні національного інформаційного законодавства. Національне інформаційне законодавство корелюється із загальними світовими тенденціями розвитку міжнародних правових норм та стандартів у цій галузі. У багатьох країнах світу розроблено спеціальні програми розбудови інформаційної інфраструктури, спрямовані на об’єднання в єдиний інформаційний простір та створення уніфікованої законодавчої бази.
     Сучасне національне інформаційне законодавство будь-якої країни має розгалужений та не завжди узгоджений характер. Звідси виникає потреба у його систематизації на рівні кодифікації мета якої – створення цілісної національної системи правового упорядкування суспільних відносин у інформаційній сфері за умов адаптації до загальноцивілізаційної інформаційної бази, що визначається  міжнародними та європейськими правовими стандартами [1].
     Найбільш уніфікованою із міжнародними стандартами є та частина національного інформаційного законодавства, що закріплює правові засади права на інформацію. Серед основних міжнародних тенденцій є створення етичних кодексів у конкретних галузях інформаційної сфери [2]…
 
 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання