ДОВГАНЬ О.Д., Соціальні мережі як чинник впливу на інформаційну безпеку

УДК 004.77:681.3.06

Довгань О.Д.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Про сучасні тенденції розвитку соціальних мереж, їх вплив на інформаційну безпеку. Сучасні комунікації здатні удосконалити методи забезпечення інформаційної безпеки, але разом з тим створюють серйозні загрози, оскільки в умовах інформаційного суспільства домінуючі функції і процеси все більше організовуються за принципом мереж.
Ключові слова: Інтернет, інформаційна безпека, соціальні мережі, інформаційний вплив.
Аннотация: О современных тенденциях развития социальных сетей, их влияния на информационную безопасность. Современные комуникации способны усовершенствовать методы обеспечения информационной безопасности, но вместе с тем создают серьезные угрозы, поскольку в условиях информационного общества доминирующие функции и процессы все больше организовываются по принципу сетей.
Ключевые слова: Интернет, информационная безопасность, социальные сети, информационное влияние.
Summary. The article investigates contemporary trends of social networks development and their impact on information security. Modern communications can improve methods of information security, but at the same time pose serious threats, because in the information society dominant functions and processes are mostly organized by the networking principle.
Keywords: Іnternet, information security, information impact, social networks.
 
 
        Постановка проблеми. На думку одного із сучасних теоретиків суспільства мережевих структур (англ. – network society) М. Кастельса, саме мережі становлять нову соціальну морфологію розвинутих суспільств, а поширення “мережевої” логіки значною мірою позначається на ході й результатах процесів, пов’язаних з виробництвом, повсякденним життям, культурою та владою [1]. Їх важливим елементом стають соціальні медіа (англ. – social media) – набір он-лайнових технологій, які вможливлюють спілкування користувачів між собою в різноманітних формах – налагодження контактів, взаємодія один з одним, обмін думками, досвідом і знаннями, а також новинами, відео, фото, музикою і посиланнями [2].
        Питання вивчення специфіки формування та використання ресурсів соціальних медіа актуалізується з огляду на те, що в умовах інформаційного суспільства домінуючі функції і процеси дедалі більше виявляються організованими за принципом мереж.
        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню негативних наслідків розвитку соціальних мереж присвячена низка наукових публікацій [3 – 5].
        Так, В. Гавловським проведено огляд матеріалів засобів масової інформації щодо застосування соціальних мереж у протиправних цілях. С. Мельник та О. Довгань акцентують увагу на загрозах, які соціальні мережі становлять для інформаційної безпеки – порушеннях конфіденційності, цілісності, авторства та доступності інформації. Панченко В.М. та Полевий В.І. досліджували питання виявлення ознак інформаційного впливу в засобах масової інформації, в тому числі Інтернет-ЗМІ.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання