ДОВГАНЬ О.Д., ТАРАСЮК А.В., Корпоративна культура кібербезпеки суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності (ст. 51-61)

УДК 658:330.87

ДОВГАНЬ О.Д.,
 
ТАРАСЮК А.В.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
 НДІ інформатики і права НАПрН України
кандидат юридичних наук, Служба безпеки України
 
 
Анотація. У статті запропоновано авторське бачення поняття корпоративної культури кібербезпеки суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності, її складових, принципів та методів формування. Основна увага приділяється питанням забезпечення кібербезпеки у контексті захисту авторських і суміжних прав, честі, гідності, ділової репутації фізичних і юридичних осіб.
Ключові слова: корпоративна кібербезпека, корпоративна культура кібербезпеки, суб’єкти наукової та науково-технічної діяльності.
Summary: The paper presents an author’s perspective of internal cyber security of scientific and research institutions, its components, principles and methods of formation. The main attention is paid to the issues of ensuring the cyber security of scientific institutions in the context of copyright and related rights protection, honor, dignity, business reputation of individuals and legal entities.
Keywords: corporate cyber security, internal cyber security culture, scientific and research institutions.
Аннотация: В статье предложено авторское видение понятия корпоративной культуры кибербезопасности субьектов научной и научно-технической деятельности, ее составляющих, принципов и методов формирования. Основное внимание уделяется вопросу обеспечения кибербезопасности в контексте защиты авторских и смежных прав, чести, достоинства, деловой репутации физических и юридических лиц.
Ключевые слова: копоративная кибербезопасность, корпоративная культура кибербезопасности, субьекты научной и научно-технической деятельности.
 
 
      Постановка проблеми. Однією із важливих складових сучасної практики забезпечення корпоративної безпеки в державних та приватних структурах є кібербезпека, що включає заходи: захисту інформації з обмеженим доступом (далі – ІзОД) від несанкціонованого доступу; захисту ІзОД та відкритої інформації від загроз її несанкціонованої модифікації, блокування та знищення; протидії розповсюдженню неповної, невчасної та неправдивої інформації у кіберпросторі. Як правило, сучасні заходи із забезпечення корпоративної кібербезпеки обумовлюються технологічними особливостями та можливостями сучасного кіберпростору, охоплюють технічні питання захисту інформаційних ресурсів (продуктів/активів) та захисту іміджевих позицій як організації, так і її співробітників (честі, гідності, ділової репутації та майнових прав фізичних і юридичних осіб)...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання