ДОВГАНЬ О.Д., ТКАЧУК Т.Ю., Правове забезпечення інформаційної безпеки держави як підгалузь інформаційного права: теоретичний дискурс (ст. 73-85)

УДК 340.132+[351.746.1+004.9]

ДОВГАНЬ О.Д.,
 
ТКАЧУК Т.Ю.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
НДІ інформатики і права НАПрН України
кандидат юридичних наук, доцент
 ННІ інформаційної безпеки НА СБ України
 
 
Анотація. У статті досліджується система правового забезпечення інформаційної безпеки держави та визначаються основні її складові. Науково обґрунтовується, що правове забезпечення інформаційної безпеки держави є підгалуззю інформаційного права.
Ключові слова: інформаційна безпека, забезпечення інформаційної безпеки, національна безпека, система.
Summary. The article investigates the system of legal provision of information security of the state and determines its main components. It is scientifically substantiated that the legal provision of information security of the state is a sub-branch of information law.
Keywords: information security, provision of information security, national security, system.
Аннотация. В статье исследуется система правового обеспечения информационной безопасности государства и определяются основные ее составляющие. Научно обосновывается, что правовое обеспечение информационной безопасности государства является подотраслью информационного права.
Ключевые слова: информационная безопасность, обеспечение информационной безопасности, национальная безопасность, система.
 
 
       Постановка проблеми. В умовах інформаційної агресії з боку Росії та виникнення нових глобальних викликів у інформаційній сфері, з огляду на потребу ефективного захисту українського суспільства й держави вагомість правового забезпечення інформаційної безпеки держави, значно зростає. Слід також підкреслити, що інформаційна безпека держави є сьогодні однією із найважливіших складових національної безпеки України, значною мірою визначаючи стан захищеності, зокрема і правової, її життєво важливих інтересів. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства [1] також визначила правове забезпечення інформаційної безпеки одним із пріоритетів при розбудові такого суспільства...
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання