Д.В. ГАЛАГАН. Щодо обміну інформацією у мережі Інтернет

УДК 004.738.5

Д.В. ГАЛАГАН, студент факультету правничих наук
Національного університету "Києво-Могилянська академія"
    
    
  Анотація. До питання збирання, зберігання та надання правоохоронним органам відомостей про абонента Інтернету.
Аннотация. К вопросу сбора, хранения и предоставления правоохранительным органам сведений об абоненте Интернета.
Summаry. As regard to the matter of collection, storing of and providing to law-enforcement authorities the data about an Internet-user.
Ключові слова. ослуги Інтернету, порядок надання інформації.
 
 
З розвитком інформаційних технологій та інтенсифікацією життя людства все більшого значення набуває дотримання фундаментальних прав людини не лише у звичних умовах суспільного життя, а й у відносинах, у які вона вступає у мережі Інтернет. Такі основоположні права закріплені, зокрема, у ст.ст. 8 та 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [1]:
"Стаття 8. Право на повагу до приватного і сімейного життя
1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб".
"Стаття 10. Свобода вираження поглядів
1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.
2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров'я або моралі, для захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду і є необхідними в демократичному суспільстві"… Відповідні права особи закріплено у Конституції України [2]. Так, згідно зі ст. 31 Конституції України "кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо"...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання