ДЗЬОБАНЬ О.П., Цифрова людина як філософська проблема (с. 9-19)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238330

УДК 316(477)

Дзьобань О.П.,
доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту інформації, безпеки і права НАПрН України.
 
 
 
Анотація. Пропонується розглядати цифрову людину як новітній етап розвитку людини як основного обєкта й субєкта інформаційних відносин в інформаційному суспільстві на останніх стадіях його розвитку; постмодерний вид людини розумної, здатної переробляти інформацію, створюючи нові інформаційні феномени, взаємозвязки та структури. Обґрунтовується, що перехід до цифрової людини стався завдяки конвергенції технологій штучного інтелекту, машинного навчання і потужних баз даних, здатних використовувати необмежену кількість інформації з метою її обробки, класифікації та багаторазового використання. Акцентується увага на тому, що цифрова людина – це, перш за все, людина нових моральних цінностей, яка занурюється у віртуальну реальність симуляцій і усе більшою мірою сприймає світ як цифрове ігрове середовище, усвідомлюючи його умовність, керованість його параметрів і можливість виходу з нього.
Ключові слова: цифрова людина, інформаційний простір, цифровий простір, інформаційні процеси, віртуальна реальність.
Summary. It is proposed to consider a digital person as the latest stage of human development as a major object and subject of information relations in the information society at the latest stages of its development; as a postmodern type of a homo sapiens capable of processing information, creating new information phenomena, interconnections and structures. It is substantiated that the transition to a digital person occurred due to convergence of technologies of artificial intelligence, machine training and powerful databases capable of using an unlimited amount of information for its processing, classification and multiple use. The attention is drawn to the fact that a digital person is, first of all, a person of new moral values, which immerses in the virtual reality of simulations and increasingly perceives the world as a digital game environment, realizing its conventionality, controllability of its parameters and the possibility of exiting it.
Keywords: digital person, information space, digital space, information processes, virtual reality.
Аннотация. Предлагается рассматривать цифрового человека как новейший этап развития человека как основного объекта и субъекта информационных отношений в информационном обществе на последних стадиях его развития; постмодернистский вид человека разумного, способного перерабатывать информацию, создавая новые информационные феномены, взаимосвязи и структуры. Обосновывается, что переход к цифровому человеку произошел благодаря конвергенции технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и мощных баз данных, способных использовать неограниченное количество информации с целью ее обработки, классификации и многоразового использования. Акцентируется внимание на том, что цифровой человек – это, прежде всего, человек новых моральных ценностей, который погружается в виртуальную реальность симуляций и все в большей степени воспринимает мир как цифровую игровую среду, осознавая ее условность, управляемость ее параметров и возможность выхода из нее.
Ключевые слова: цифровой человек, информационное пространство, цифровое пространство, информационные процессы, виртуальная реальность...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання