ДЗЬОБАНЬ О.П., ЖДАНЕНКО С.Б., Віртуальні комунікації: роль й місце у сучасному світі

УДК 1:316.4

Дзьобань О.П.,
 
 
Жданенко С.Б.,
доктор філософських наук, професор, професор кафедри
філософії Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого
кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
 
 
Анотація. Показано, що віртуальна реальність все більше інтегрується в сучасне суспільство. В умовах активних інформаційних обмінів виникає новий тип комунікативної культури, в якому піддаються перетворенням майже всі історично освоєні форми взаємодії, головними властивостями якої є розширення соціальних інститутів, які формують простір віртуальних комунікацій і нелінійний спосіб їх існування.
Ключові слова: комунікації, віртуальні комунікації, інформаційне суспільство, інформаційне середовище, інформаційно-комунікаційні технології.
Аннотация. Показано, что виртуальная реальность все больше интегрируется в современное общество. В условиях активных информационных обменов возникает новый тип коммуникативной культуры, в котором подвергаются преобразованию практически все исторически освоенные формы взаимодействия, главными свойствами которого являются расширение социальных институтов, формирующих пространство виртуальных коммуникаций, и нелинейный способ их существования.
Ключевые слова: коммуникации, виртуальные коммуникации, информационное общество, информационная среда, информационно-коммуникационные технологии.
Summary. It is shown that virtual reality is becoming increasingly integrated into modern society. In terms of active information exchange, a new type of communicative culture arises, changing virtually all historically assimilated forms of interaction, the main features of which are the expansion of the social institutions that form the virtual space of communication and non-linear way of their existence.
Keywords: communication, virtual communication, information society, information environment, information and communication technologies.
 
 
        Постановка проблеми. У сучасному світі спостерігається глобальна тенденція розширення форм і способів соціокультурної комунікації. Інформаційна революція, одним з досягнень якої стала поява Інтернету, вплинула на всі комунікативні процеси, призвела до появи глобального комунікаційного простору, в який залучаються все більше й більше мешканців Землі. Науково-технічна революція, зокрема розвиток інформаційних технологій, зробили доступним вихід в Інтернет не тільки зі стаціонарного комп’ютера, але і планшета, комунікатора або навіть мобільного телефону. Загально доступними стають не тільки постійний зв’язок, але і можливість оперативного отримання необхідної інформації. Інтернет, будучи інноваційним медіа-простором сучасних масових комунікацій, здійснює величезний вплив на соціокультурні практики як окремих індивідів, так і всього суспільства.
        Інформатизація суспільства пов’язана з виникненням і розвитком об’єктивно обумовлених інформаційних технологій. Із зростанням і ускладненням керованих систем виник інформаційний бар’єр, який неможливо було подолати без створення програмованих електронних засобів для збору, накопичення, переробки та поширення інформації.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання