ФУРАШЕВ В.М., Складові електронного урядування

УДК 340.13

ФУРАШЕВ В.М.,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
доцент, професор РАЕ
 
 
Анотація. Дослідження сутності та визначення поняття “електронний уряд” з визначенням основної складової електронного урядування, а також встановлення причинно-наслідкових звязків створення та впровадження принципів електронного урядування.
Ключові слова: управління, урядування, електронне урядування, уряд, електронний уряд.
Аннотация. Исследование сущности и определения понятия “электронное правительство” с определением основной составляющей электронного государственного управления, а также установление причинно-следственных связей создания и внедрения принципов электронного государственного управления.
Ключевые слова: управление, государственное управление, правительство, электронное правительство.
Summary. Study of the nature and definition of "electronic government" with the definition of the main component of electronic state administration, as well as the determination of cause and effect of creating and implementing the principles of electronic state administration.
Keywords: management, state administration, government, electronic government.
 
 
       Постановка проблеми. Аналіз [1] Концепції розвитку електронного урядування в Україні [2] показав, що визначення словосполучення (терміну) “електронне урядування” не зовсім точно відображає сутність процесу урядування. Виходячи з результатів дослідження сутності поняття “урядування”, автор запропонував для обговорення або подальшого використання наступне визначення (терміну) “електронне урядування” –електронне урядування форма організації державного управління, яка забезпечує підвищення ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, яка спрямована на максимально просте і доступне спілкування з ними фізичних та юридичних осіб, неурядових організацій та формування інформаційного суспільства”.
       Не зовсім коректне визначення сутності електронного урядування, яке надане у Концепції розвитку електронного урядування в Україні [2], ставить під сумнів вірність визначення у даної Концепції головних складових цього процесу та причинно-наслідкових зв’язків цих складових.
       Метою даної роботи є дослідження головних складових процесу електронного урядування та причинно-наслідкових зв’язків цих складових…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання