ФУРАШЕВ В.М., Сучасні війни: роль та місце інформаційного права та інформаційної безпеки

УДК 351.86:355/359+002.6:004

Фурашев В.М.,
кандидат технічних наук, старший науковий
співробітник, доцент, професор РАЕ
 
 
Анотація. Дослідження ролі та місця інформаційного права та інформаційної безпеки під час підготовки та проведення сучасних війн на основі визначення класифікації та їх основних характерних ознак.
Ключові слова: інформаційне право, інформаційна безпека, кібербезпека, класифікація війн, ознаки війн, класична війна, інформаційна війна, ідеологічна війна, психологічна війна, економічна війна, фінансова війна, організаційна війна, гібридна війна.
Аннотация. Исследование роли и места информационного права, информационной безопасности при подготовке и ведении современных войн на основе определения классификации войн и их основних характерних признаков.
Ключевые слова: информационное право, информационная безопасность, кибербезопасность, признаки войны, классическая война, информационная война, идеологическая война, психологическая война, экономическая война, финансовая война, организационная война, гибридная война.
Summary. Research of role and place of information right and information safety during preparation and conducting of modern wars on the basis of determination of classification and their basic characteristic signs.
Keywords: information right, information safety, cyber security, signs of war, classic war, information war, ideological war, psychological war, economic war, financial war, organizational war, hybrid war. 
 
 
        Постановка проблеми. Події, які відбулися у Автономній Республіці Крим та продовжують відбуватися в Україні, зокрема у Луганській та Донецькій областях, докорінним образом змінюють не лише наше, а й загальносвітове уявлення про методологічні засади підготовки та практичної реалізації політичних, політико-економічних, політико-соціальних та інших устремлінь країн-агресорів.
        Метою статті є оцінка ролі та місця інформаційного права, інформаційної безпеки та її невід’ємної складової – кібербезпеки, у підготовці та проведенні сучасних війн.
       Виклад основних положень. Сучасні війни можна, умовно, класифікувати наступним чином:
·  класичні;
·  частково класичні (обмежені);
·  інформаційні;
·  ідеологічні;
·  психологічні;
·  економічні;
·  фінансові;
·  організаційні;
·  гібридні…

 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання