ГАВЛОВСЬКИЙ В.Д., Правоохоронний моніторинг соціальних мереж

УДК 343.341(048):002.5

Гавловський В.Д.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
начальник відділу Міжвідомчого науково-дослідного центру з
проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України
 
 
Анотація. У статті обґрунтовується покладення функцій здійснення правоохоронного моніторингу соціальних мереж на оперативні підрозділи органів внутрішніх справ.
Ключові слова: соціальні мережі, правоохоронний моніторинг, деструктивні дії, оперативно-розшукові заходи.
Аннотация. В статье обосновывается возложение функций осуществления правоохранительного мониторинга социальных сетей на оперативные подразделения органов внутренних дел.
Ключевые слова: социальные сети, правоохранительный мониторинг, деструктивные действия, оперативно-розыскные мероприятия.
Summary. In the article lying of functions of realization of the law-enforcement monitoring of social networks on operative subdivisions of organs of internal affairs is grounded.
Keywords: social networks, law-enforcement monitoring, destructive actions, operatively-search measures.
 
 
        Постановка проблеми. Однією із особливостей сучасної криміногенної обстановки є активне використання мережі Інтернет і, зокрема, соціальних мереж для здійснення протиправної діяльності представниками найнебезпечніших видів організованих злочинних угруповань, що займаються терористичною та екстремісткою діяльністю, наркобізнесом, торгівлею людьми та їх органами тощо. Через соціальні мережі також активно розповсюджується порнографічна продукція, пропагуються суспільно-небезпечні ідеї (насильство, національну та релігійну ворожнечу, сексуальні збочення тощо), відбувається збирання інформації, необхідної для підготовки до вчинення практично всього спектру умисних злочинів – від загально-кримінальних до спрямованих на захоплення та повалення державної влади. Об’єктивно, суспільна небезпека, яку на сьогодні становлять деструктивні дії з використанням соціальних мереж, вимагає від держави вжиття заходів для організації системи активної протидії таким явищам. Необхідність цього на державному рівні вже достатньо давно визнана в ряді провідних зарубіжних країн, що розробляють та впроваджують у національних правоохоронних структурах цілісні системи протидії протиправному використанню кіберпростору. В Україні, на жаль, протидія злочинності, яка використовує кіберпростір, взагалі, та соціальні мережі, зокрема, досі не набула системного характеру, а обмежується виключно реалізацією локальних заходів, що не можуть кардинально вплинути на її якісний стан. Таким чином, розробка теоретичних та науково-практичних концептуальних засад організації системи протидії такому виду злочинної діяльності є, в умовах сьогодення, безумовно необхідною, що і зумовлює актуальність обраної нами проблематики дослідження…

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання