ГЛАДКІВСЬКА О.В., Приклад моделювання соціальних систем за допомогою інтегральних динамічних моделей В.М.Глушкова

УДК 519.711.3

 

Гладківська О.В.,
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Питання моделювання соціальних систем за допомогою інтегральних динамічних моделей В.М. Глушкова та знаходження окремих параметрів двопродуктової моделі.
Ключові слова: інформаційні системи, математична модель, інтегральні динамічні моделі В.М. Глушкова, вейвлет-аналіз.
Аннотация. Вопросы моделирования социальных систем при помощи интегральных динамических моделей В.М. Глушкова и определения отдельных параметров двухпродуктовой модели.
Ключевые слова: информационные системы, математическая модель, интегральные динамические модели В.М. Глушкова, вейвлет-анализ.
Summary. On modeling of social systems using Victor Glushkov integral dynamic models and finding certain parameters of two-product model.
Keyword: informational system, mathematical model, Victor Glushkov integral dynamic models, wavelet analysis.
 
       Постановка проблеми. Будь-який соціальний організм є активною саморегулюючою системою, що розвивається і функціонує, пристосовуючись до зовнішніх умов, взаємодіє з навколишнім суспільством і природним середовищем. До якісних особливостей соціальної системи відноситься те, що вона: є багатофакторною, імовірнісною системою; спирається на сукупність специфічних закономірностей, що повинні враховуватися при формуванні раціональної моделі механізму функціонування правової системи; має властиві їй цілі, що можуть або співпадати з цілями правового регулювання, або відрізнятися від них (наприклад, цілі окремих членів суспільства чи соціальних груп не співпадають з цілями і нормами, прийнятими в суспільстві); пов'язана не тільки з правовими, але й з іншими соціальними регуляторами (політичними, моральними, технічними нормами та ін.), що можуть виявляти себе як локально діючі регулюючі системи; характеризується динамізмом, включаючи і стрибкоподібний, що має враховуватися в процесі правового регулювання [1].
        В інформатиці і кібернетиці важливу роль відіграє поняття складної динамічної системи. Складні динамічні системи є множиною більш простих, кожна з яких є, у свою чергу, самостійною системою (прості підсистеми). Стан усієї системи й окремих елементів характеризується значенням одного параметра або їх множиною, закономірності зміни яких можуть бути різні. Перехід системи з одного стану в інший називається процесом. Перехід системи з одного стану в інший шляхом впливу на її параметри називається керуванням. Інша характерна риса складної динамічної системи – це її розвиток. В усіх складних динамічних системах керування відбувається шляхом збору, поширення, збереження і переробки інформації, формування і передачі команд керування виконавчим органам...

 

Видання НДІІП

Вибрані видання