ГЛАДКІВСЬКА О.В., Відображення ключових понять основоположних прав і свобод людини в законодавчих актах України в інформаційній сфері

УДК [341.231.14+342.721]:(338.46:002)

Гладківська О.В.,
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Досліджено норми Конституції України та Закону України “Про інформацію” щодо прав і свобод людини в інформаційній сфері.
Ключові слова: людина, особа, громадянин, права і свободи, право на інформацію.
Аннотация. Исследованы нормы Конституции Украины и Закона Украины “Об информации” относительно прав и свобод человека в информационной сфере.
Ключевые слова: человек, личность, гражданин, права и свободы, право на информацию.
Summary. Norms of The Constitution of Ukraine and The Law of Ukraine “On information” concerning the rights and freedoms of the human being in the informational field, have been researched.
Keywords:   human, individual, citizen, rights and freedoms, right to information.
 
 
        Постановка проблеми. Однією із актуальних проблем становлення і подальшого розвитку науки в інформаційній сфері є “проблема вивчення феномену людини, забезпечення її прав і безпеки в контексті інформаційної глобалізації” [1], а одним із основних принципів кодифікації інформаційного законодавства України та розвитку інформаційної сфери – гарантованість права на інформацію, додержання інформаційних прав і свобод людини і громадянина [2].
        Створення цілісної системи інформаційного законодавства України неможливе без інтеграції у світовий інформаційний простір, тому розгляд загальновідомих положень щодо прав і свобод людини з позиції їх місця та ролі в загальному процесі розбудови інформаційного суспільства залишається важливим та актуальним завданням.
       Окрім цього, в результаті дослідження нормативно-правових актів, які регулюють інформаційні суспільні відносини, встановлено, що “переважна більшість положень законів України та інших нормативно-правових актів, які мають безпосереднє відношення до інформаційних відносин, мають спрямованість саме на захист інформації. Положення зі спрямованістю на захист людини, суспільства, а й відповідно, держави від інформації знаходяться у “меншості” [3].
        З огляду на зазначене дослідження базових понять в інформаційному праві, зокрема, “людина”, “особа”, “громадянин”, “права” і “свободи”, “право на інформацію”, а також аналіз законодавства України стосовно основних прав і свобод людини в інформаційній сфері є актуальним дослідженням.
        Метою статті є дослідження ключових понять в інформаційному праві: “людина”, “особа”, “громадянин”, “права” і “свободи”, “право на інформацію”, деяких інших інформаційних прав і свобод людини, а також аналіз відповідних норм Конституції України та Закону України “Про інформацію”…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання