ГЛАМАЗДА П.В., ЯЦИШИН М.М., Цілі, завдання та функції державної пенітенціарної служби України щодо реалізації кримінально-виконавчої політики

УДК:343.24(477) 

Гламазда П.В.,
 
Яцишин М.М.,
аспірант Волинського національного університету
імені Лесі Українки
доктор юридичних наук, завідувач, професор Волинського національного університету імені Лесі Українки
 
 
Анотація. У статті аналізуються цілі, завдання та функції Державної пенітенціарної служби України щодо реалізації кримінально-виконавчої політики. Обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення її функціонування, розробки і впровадження перевірених наукою та практикою форм і методів діяльності.
Аннотация. Цели, задачи и функции Государственной пенитенциарной службы Украины относительно реализации уголовно-исполнительной политики. В статье анализируются цели, задачи и функции Государственной пенитенциарной службы Украины относительно реализации уголовно-исполнительной политики. Обоснована необходимость законодательного закрепления их функционирования, разработки и внедрений проверенных наукой и практикой форм и методов деятельности.
Summary.  Goals, objectives and functions of the State Penitentiary Service of Ukraine towards implementation of penal policy. Aims, tasks and functions of State penitentiary service of Ukraine on questions of implementation of punishments towards realization of criminally-executive policy are analyzed in the article. The necessity of the legislative attaching of their functioning, development and introducing of tested by means of science and practice forms and methods of activity is proved.
Ключові слова: кримінально-виконавча політика, Державна пенітенціарна служба України, цілі, завдання, функції, законодавство.
 
        Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Серед багатьох теоретичних і практичних завдань, які потребують сьогодні розв’язання, своєю актуальністю і новизною виділяється розробка правових і організаційних засад органів і установ виконання кримінальних покарань (далі – УВП), зокрема, науково-теоретичне обґрунтування цілей, завдань та функцій Державної пенітенціарної служби України (далі – ДПтС України), щодо реалізації кримінально-виконавчої політики.
        Необхідність дослідження зазначеної проблеми обумовлюється низкою обставин. З одного боку, це пов’язано з відсутністю в юридичній науці достатньо чіткої уяви щодо правової природи сучасних кримінально-виконавчих установ різних типів. З іншого – існує потреба глибокого теоретичного аналізу основних положень чинного законодавства щодо їх функціонування, а також розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення їх діяльності. Актуальність теми дослідження обумовлена також новизною досліджуваного напряму і практичною значимістю результатів діяльності цих установ для вирішення основних проблем політики держави у сфері виконання покарань, виправлення і ресоціалізації засуджених…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання