ГЛУЩЕНКО Б.І., Перспективи розвитку та використання хмарних технологій державного сектору: кращі практики зарубіжного досвіду (с. 39-45)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238334

УДК 342.951

ГЛУЩЕНКО Б.І.,
старший судовий експерт Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0731-1077.
 
 
Анотація. Окреслено загальносвітову тенденцію розвитку Хмарних технологій та сервісів. Розглянуто засади та пріоритети американської концепції “Cloud First”. Досліджено моделі законодавчого забезпечення Хмарних технологій у передових зарубіжних країнах та КНР. Визначено особливості використання Хмарних сервісів для потреб державного сектору. Деталізовано шляхи розбудови вітчизняної композитної стратегії “Cloud First. Висвітлено концепти законодавчих ініціатив, присвячених розвитку Хмарних сервісів в Україні.
Ключові слова: цифрова трансформація, державний сектор, кіберзагроза, Хмарні технології, Хмарні послуги, державна політика, оператор Хмарних послуг, державне управління.
Summary. The global trend of development of cloud technologies and services is outlined. The principles and priorities of the American Cloud First concept are considered. The models of legislative support of cloud technologies (services) in the advanced foreign countries and the People's Republic of China are researched. Peculiarities of using cloud services for the needs of the public sector are determined. The directions of building the domestic composite Cloud First strategy are detailed. The concepts of domestic legislative initiatives dedicated to the development of cloud services in Ukraine are highlighted.
Keywords: digital transformation, public sector, cyber threat, Cloud Technologies, Cloud Services, state policy, Cloud Services operator, public administration.
Аннотация. Очерчена общемировая тенденция развития Облачных технологий и сервисов. Рассмотрены основы и приоритеты американской концепции Cloud First”. Исследованы модели законодательного обеспечения Облачных технологий в передовых зарубежных странах и КНР. Определены особенности использования Облачных сервисов для нужд государственного сектора. Детализированы направления развития отечественной композитной стратегии Cloud First. Высветлены концепты законодательных инициатив, посвященных развитию Облачных сервисов в Украине.
Ключевые слова: цифровая трансформация, государственный сектор, киберугрозы, Облачные технологии, Облачные услуги, государственная политика, оператор Облачных услуг, государственное управление.
 
     Постановка проблеми. Впровадження Хмарних технологій (обчислень) та сервісів є загальносвітовою тенденцією динамічного економічного зростання. Використання Хмарних сервісів у державному секторі є запорукою успішного розвитку будь-якої країни сучасності, незалежно від географічного місця розташування у світовому геопросторі. Стрімка цифровізація призводить до необхідності інтеграції сфери державних послуг та узгодження роботи IT-систем у багатьох сферах держави, таких, як: освіта, охорона здоров’я, соціальна допомога, електронний уряд тощо...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання