ГОЛОВКО О.М., Правові засади протидії мові ворожнечі: ретроспективний огляд та аналіз перспектив (с. 28-38)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238333

УДК 347.121.1

ГОЛОВКО О.М.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту інформації, безпеки і права НАПрН України, старший викладач кафедри публічного права НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”.
 
 
Анотація. В статті представлено ретроспективний огляд українського законодавства та аналіз перспектив законотворчого процесу щодо протидії мові ворожнечі, в тому числі в медіапросторі. Представлено критерії для кваліфікації hate speech злочинного спрямування та інших, які не є кримінально караними, які тягнуть за собою юридичну відповідальність або без такої. Висновки зроблені з огляду на європейську практику класифікації злочинів на ґрунті ненависті. Встановлено, що в основі формування законодавства з протидії мові ворожнечі має бути визнання людини найвищою соціальною цінністю, незалежно від тих особливостей, які роблять її не схожою на інших. Виявлено проблематику нових проектів законів, що покликані протидіяти мові ворожнечі в медіапросторі.
Ключові слова: права людини, інформаційна безпека, мова ворожнечі, злочини ненависті, дискримінація.
Summary. The article reflects the retrospective review of Ukrainian legislation and an analysis of the prospects of the lawmaking process on countering hate speech, including in the media space. Criteria for the hate speech and other non-criminal criminal qualification, which entail legal liability or without one, are presented. The conclusions are drawn from the European practice of classifying hate crimes. It has been established that the basis of legislation to combat hate speech should be recognition of the highest social value of a person, regardless of those features that make him or her unlike any other. The problems of new draft laws aimed at counteracting hate speech in the media space have been identified.
Keywords: human rights, information security, hate speech, hate crimes, discrimination.
Аннотация. В статье представлен ретроспективный обзор украинского законодательства и анализ перспектив законотворческого процесса по противодействию языку вражды, в том числе в медиапространстве. Представлены критерии для квалификации hate speech преступной направленности и других, которые не являются уголовно наказуемыми, и которые влекут за собой юридическую ответственность или без таковой. Выводы сделаны с учетом европейской практики классификации преступлений на почве ненависти. Установлено, что в основе формирования законодательства по противодействию языку вражды должно быть признание человека высшей социальной ценностью, независимо от тех особенностей, которые делают ее не похожей на других. Выявлено проблематику новых проектов законов, призванных противодействовать языку вражды в медиапространстве.
Ключевые слова: права человека, информационная безопасность, язык вражды, преступления ненависти, дискриминация.
 
     Постановка проблеми. В юридичній англомовній літературі існує та використовуються словосполучення hate crimes (укр. – “злочин ненависті”) та hate speech (укр. – “мова ворожнечі”). На відміну від hate crimes, “мова ворожнечі” рідко розглядається в правому контексті національного законодавства України, оскільки має  міждисциплінарний  характер...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання