ГОЛУБОВСЬКА В.С., Законотворча діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства

УДК 328.34:316.324.8

ГОЛУБОВСЬКА В.С.,
старший науковий співробітник Науково-дослідного
інституту інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Розмежовано поняття законотворчої і законодавчої діяльності, досліджено особливості законотворчої діяльності в Україні, особливості розвитку законотворчого процесу в умовах інформаційного суспільства.
Ключові слова: законотворчість, інформаційне суспільство.
Аннотация. Разграничены понятия законотворческой и законодательной деятельности, исследованы особенности законотворческой деятельности в Украине, особенности развития законотворческого процесса в условиях информационного общества.
Ключевые слова: законотворчество, информационное общество.
Summary. This article differentiates the concept of lawmaking and legistlative activity, explores the features of the lawmaking activity in Ukraine and the features of the development of the lawmaking process under the informational society conditions.
Keywords: lawmaking, informational society.
 
 
       Постановка проблеми. Однією з основних передумов розбудови правової держави у будь-якій країні є розробка, прийняття, упровадження та дія справедливих, ефективних і досконалих законів. В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій і інтеграції України до європейського інформаційного суспільства великого значення набуває підвищення якості законів, відображення в прийнятих законах нагальних потреб українського суспільства, адаптації національного законодавства до міжнародних, в першу чергу європейських норм. Створення ефективної системи законотворчості неможливе без ґрунтовного наукового аналізу сучасного стану законотворчої діяльності, удосконалення її нормативно-правових процедур.
    Метою статті є визначення особливостей та першочергових завдань розвитку законотворчого процесу в інформаційному суспільстві.
        Виклад основних положень. Українське законодавство не дає тлумачення поняття “законотворча діяльність”. Це поняття не закріплено ні законопроектом “Про нормативно-правові акти”, ні законопроектом “Про закони та законодавчу діяльність”. Науковці та практики часто застосовують поняття “законотворчість” і “законодавча діяльності” як синоніми.
     Особливості законотворчої діяльності досліджувались в працях О. Богачової, Г. Дутки, Н. Задираки, В. Зайчука, В. Журавського, С. Лінецького, А. Олійник, Ю. Перерви, З. Погорелової [6], А. Ришелюка, І.Є. Словської [1], Ю. Тихомирова [4], О. Ющика та ін.
    В роботах теоретиків права можна виділити два підходи в тлумаченні поняття “законотворчість” [1]…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання