ГОРДІЄНКО С.Г., ДОРОНІН І.М., Державна безпека України в сучасних умовах: проблеми компетенції державних органів (с. 81-92)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238340

УДК 35.076+342.5(477)+351.746.1(477)

ГОРДІЄНКО С.Г.,
 
ДОРОНІН І.М.,
доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри національної безпеки навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0392-2601.
доктор юридичних наук, доцент, завідувач наукової лабораторії  Інституту інформації, безпеки і права НАПрН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5991-6713.
 
 
Анотація. У роботі розглядаються проблеми розвитку поняття “державна безпека” в Україні, її правового виміру, належного визначення компетентних державних органів, відповідальних за її забезпечення. Виходячи з того, що усталеним для вітчизняної правової науки є визначення держави як організації політичної влади, її безпека залежить від політичної, економічної, наукової та науково-технологічної складових, які є фундаментом інноваційної політики України. У сучасному світі рушійною силою економіки стають якісно нові знання, тому структуру економіки, як інноваційної, можна звести до наступної формули: загальна економіка = економіка науки + науково-технологічна економіка + економіка матеріального виробництва”. Економіку ж, на нашу думку, схематично можна відобразити так: “економіка науки (інформація => інформаційні ресурси => інноваційна діяльність => якісно нові знання => інтелектуальні ресурси), науково-технологічна економіка та економіка матеріального виробництва”. У такому контексті безпека держави залежить від її політичної складової із забезпечення економічної безпеки суспільства. Систематизація повноважень Верховної Ради України, Президента України, Ради національної безпеки України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади та органів із забезпечення безпеки на сьогодні далека від досконалої. Визначається, що безпеку держави забезпечує не лише законодавчо визначений орган – Служба безпеки України, а й інші органи влади та управління. Водночас питання розмежування компетенції між ними у зазначеній сфері залишається складним і потребує ґрунтовних досліджень.
Ключові слова: національна безпека, безпека держави, політична безпека, економічна безпека, воєнна безпека, органи влади і управління, повноваження державних органів.
Summary. This paper examines the problem of development of the term “state security” in Ukraine, legal context of implementation, adequate definitions for state authorities` competence in sphere of security. Based on traditional theoretical legal definition of state as organization of political power, security of state depends on the components of security such as politics, economy, scientific and technological policy as the foundation of innovation policy. In today's world economics is driven by knowledge. Therefore, structure of innovation economy may be described as conditional pattern “common economy = economy of science + economy of technics + economy of production (real economy)”. The economy in this context may be described as “economy of science (information => information resources => innovations => qualitatively new knowledge => intellectual resources), economy of technics and economy of production”. In this sense state security depends  on political component of economic security. Systematization of competence of Verkhovna Rada of Ukraine (national parliament), President of Ukraine, National Security and Defense Council of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine, local authorities in the sphere of security is far from perfect. The authors argue that the state security is not only within the competence of Security Service of Ukraine according to prescriptions of the law. These objectives are subjects for other state authorities. However, the problems of separation of competence for state powers and state authorities are complex and need following studies...
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання