ГОРДІЄНКО С.Г., КОЗЕНЮК В.О., Створення інновацій та захисту інтелектуальної власності: проблеми та правові регулятори в Україні

УДК 316.422:347.779

Гордієнко С.Г.,
Козенюк В.О.,
доктор юридичних наук, доцент,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Визначаються проблеми та правові регулятори сфери створення інновацій та захисту інтелектуальної власності в Україні.
Ключові слова: інноваційна діяльність, право інтелектуальної власності, понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правові акти, державні органи, недержавні організації, компетенція.
Аннотация. Определяются проблемы и правовые регуляторы сферы создания инноваций и защиты интеллектуальной собственности в Украине.
Ключевые слова: инновационная деятельность, право интеллектуальной собственности, понятийно-категориальный аппарат, нормативно-правовые акты, государственные органы, негосударственные организации, компетенция.
Summary. Problems and legal regulators of sphere of creation of innovations and defence of intellectual property in Ukraine are determined.
Keywords: innovative activity, intellectual property right, framework of categories and concepts, normative and legal acts, state agencies, non-governmental organizations, jurisdiction.
 
 
           Постановка проблеми. Основною проблемою різноманіття та суперечливостей у питанні створення інновацій та захисту інтелектуальної власності в Україні, на наш погляд, є певна неадекватність законодавчих визначень, що застосовуються у даній сфері.
        Відповідно до здорового глузду та наукових доробок потребує уточнення, визначення співвідношення та загального однакового застосування низка наукових категорій та понять, а саме: інформація, знання, безпека, власність, інтелект, новація, інновації, право власності, право інтелектуальної власності, інноваційна діяльність, забезпечення, охорона, захист, режим тощо.
     Керівництву держави і суспільству необхідне адекватне розуміння того, що інформаційне середовище планети та міждержавне впливає, але не формує у повному обсязі інформаційне середовище окремої держави та її інноваційну діяльність.
       Лише остання має право визначати та реалізовувати власну інформаційну та інноваційну доктрини, політику, концепції, стратегії та програми.
         Метою статті є визначення та формулювання основних проблемних питань у сфері створення інновацій та захисту інтелектуальної власності в Україні.
           Виклад основних положень.
        Перша проблема – понятійно-категоріальний апарат нормативно-правових актів держави стосовно інтелектуальної власності застосовується у законодавчих нормах неоднаково, а його обґрунтованість викликає сумніви…

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання