ГОРУН О.Ю., Пріоритетні засади державної політики кібербезпеки: організаційно-правовий аспект (с. 93-102)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238343

УДК 342.951

ГОРУН О.Ю.,
провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз  Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0447-1729.
 
 
Анотація. Розглянуто пріоритети державної політики кібербезпеки. Визначено сучасні виклики та загрозливі тенденції у сфері забезпечення кібербезпеки. Деталізовано засади формування та реалізації державної політики кібербезпеки. Проаналізовано окремі акти вітчизняного законодавства, присвячені актуальним питанням забезпечення кібербезпеки. Обґрунтовано доцільність посилення спроможностей національної системи кібербезпеки України. Окреслено пріоритетні напрями розбудови критичної інформаційної інфраструктури. Визначено завдання та шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання державної політики кібербезпеки.
Ключові слова: кібербезпека, кіберзагроза, кібератака, кіберзброя, кіберзахист, національна система кібербезпеки, кіберінцидент, кіберпростір, державна політика кібербезпеки, цифровізація.
Summary. The priorities of the state cybersecurity policy are considered. Modern challenges and threatening trends in the sphere of cybersecurity have been identified. The main principles of formation and implementation of the state cybersecurity policy are detailed. Some acts of domestic legislation devoted to the topical issues of cybersecurity are analyzed. The expediency of strengthening the capabilities of the national cybersecurity system of Ukraine is substantiated. The priority directions of development of the critical information infrastructure are outlined. The tasks and directions of improvement regulatory framework of state cybersecurity policy have been identified.
Keywords: cybersecurity, cyberthreat, cyberattack, cyberweapons, cyberdefense, national cybersecurity system, cyberincident, cyberspace, state cybersecurity policy, digitalization.
Аннотация. Рассмотрены приоритеты государственной политики кибербезопасности. Определены современные вызовы и угрожающие тенденции в сфере обеспечения кибербезопасности. Детализированы основы формирования и реализации государственной политики кибербезопасности. Проанализированы отдельные акты отечественного законодательства, посвященные актуальным вопросам обеспечения кибербезопасности. Обоснована целесообразность усиления возможностей национальной системы кибербезопасности. Очерчены приоритетные направления развития критической информационной инфраструктуры. Определены задачи и направления усовершенствования нормативно-правового регулирования государственной политики кибербезопасности.
Ключевые слова: кибербезопасность, киберугроза, кибератака, кибероружие, киберзащита, национальная система кибербезопасности, киберинцидент, киберпространство, государственная политика кибербезопасности, цифровизация.
 
      Постановка проблеми. Кібербезпека була і залишається однією із важливих складових системи національної безпеки України. Питома вага, форми та види кіберзагроз в контексті національної безпеки постійно та динамічно зростають й трансформуються. Ця загрозлива тенденція в міру розвитку інформаційно-комп’ютерних
 (цифрових) технологій (далі – ІКТ) та їх конвергенції з технологіями штучного інтелекту  в  найближче  десятиліття  посилюватиметься...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання