ГРІБОЄДОВ С.М., Удосконалення державного планування у сфері забезпечення кібербезпеки в умовах гібридних загроз (с. 114-122)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238191

УДК 342.951

ГРІБОЄДОВ С.М.,
головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6389-0803.
 
 
Анотація. Розглянуто засади державного стратегічного планування у сфері забезпечення кібербезпеки. Визначено шляхи удосконалення державного управління у сфері кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів. Проаналізовано та узагальнено недоліки Стратегії кібербезпеки України 2016 року. Розглянуто проєкт Стратегії кібербезпеки України на 2021 – 2025 роки та запропоновано напрями її удосконалення. Окреслено перспективи стратегічного державного планування у сфері забезпечення кібербезпеки в умовах поширення гібридних загроз.
Ключові слова: стратегічне планування, державне управління, кібербезпека, кіберзахист, організована кіберзлочиність, кібератака, кіберзагроза, цифрові технології, цифровий суверенітет.
Summary.The main principles of state strategic planning in the sphere of cybersecurity are considered. The directions of improvement of public administration in the field of cyber protection of a critical information infrastructure and state information resources are identified. The shortcomings of the Cyber Security Strategy of Ukraine in 2016 are analyzed and summarized. The draft of Cyber Security Strategy of Ukraine for 20212025 is considered and directions for its improvement are proposed. The prospects of strategic state planning in the sphere of cybersecurity in the context of the spread of hybrid threats are outlined.
Keywords: strategic planning, public administration, cybersecurity, cyberdefense, organized crime, cyberattack, cyberthreat, digital technologies, digital sovereignty.
Аннотация. Рассмотрены основы государственного стратегического планирования в сфере обеспечения кибербезопасности. Определены направления государственного управления в сфере киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов. Проанализированы и обобщены недостатки Стратегии кибербезопасности Украины 2016 года. Рассмотрен проект Стратегии кибербезопасности Украины на 2021 – 2025 года и предложены направления его усовершенствования. Определены перспективы стратегического государственного планирования в сфере обеспечения кибербезопасности в условиях распространения гибридных угроз.
Ключевые слова: стратегическое планирование, государственное управление, кибербезопасность, киберзащита, организованная преступность, кибератака, киберугроза, цифровые технологии, цифровой суверенитет.
 
Постановка проблеми. Побудова інформаційного суспільства в різних державах світу, глобалізація інформаційних процесів, суттєве зростання ролі інформаційної інфраструктури в різних сферах суспільного життя, з одного боку створюють підґрунтя для ефективного соціально-економічного розвитку держав, задоволення конституційного права особи на інформацію, побудови ефективної системи державного управління...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання