ГРИГОРЕНКО В.А., Найкращі зарубіжні практики розбудови механізмів державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки (с. 155-161)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238405

УДК 342.951

ГРИГОРЕНКО В.А.,
провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного  інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0511-3402.
 
 
Анотація. Визначено роль та місце державно-приватного партнерства у сфері забезпечення кібербезпеки в сучасних умовах. Деталізовано моделі розбудови державно-приватного партнерства у сфері забезпечення кібербезпеки через призму набутого досвіду окремих передових країн світу (Ізраїль, Німеччина, США, Великобританія). Узагальнено позитивні здобутки зарубіжного досвіду державно-приватного партнерства у сфері забезпечення кібербезпеки. Сформульовано проблемні питання врегулювання державно-приватного партнерства як складової національної системи кібербезпеки. Запропоновано шляхи удосконалення державно-приватного партнерства у сфері забезпечення кібербезпеки.
Ключові слова: кібербезпека, кіберзахист, кібератака, кіберзагроза, кіберпростір, стартап, державно-приватне партнерство, ІТ-ринок, цивільний сектор безпеки.
Summary. The role and place of public-private partnership in the field of cybersecurity in modern conditions are determined. Models of building public-private partnerships in the field of cybersecurity through the prism of the experience of some advanced countries (Israel, Germany, USA, GB) are detailed. The positive achievements of foreign experience of public-private partnership in the field of cybersecurity are summarized. Problematic issues of public-private partnership development as a component of the national cybersecurity system are formulated. The directions of improvement of public-private partnership in the field of cybersecurity are proposed.
Keywords: cybersecurity, cyberdefense, cyberattack, cyberthreat, cyberspace, startup, public-private partnership, IT- market, civil security sector.
Аннотация. Определены роль и место государственно-частного партнерства в сфере обеспечения кибербезопасности в современных условиях. Детализированы модели развития государственно-частного партнерства в сфере обеспечения кибербезопасности через призму приобретенного опыта отдельных передовых стран мира (Израиль, Германия, США, Великобритания). Обобщены позитивные достижения зарубежного опыта государственно-частного партнерства в сфере обеспечения кибербезопасности. Сформулированы проблемные вопросы государственно-частного партнерства как составляющей национальной системы кибербезопасности. Предложены направления усовершенствования государственно-частного партнерства в сфере обеспечения кибербезопасности.
Ключевые слова: кибербезопасность, киберзащита, кибератака, киберугроза, киберпространство, стартап, государственно-частное партнерство, ИТ-рынок, гражданский сектор безопасности.
 
 
      Постановка проблеми. Проблема забезпечення безпеки у кіберпросторі не має кордонів. Кожна держава розробляє та впроваджує механізми забезпечення кібербезпеки, використовуючи досягнення світової практики. Важливою складовою та прерогативою цих процесів є залучення приватних гравців, які також активно використовують кіберпростір та його потенційні можливості. У наш час спостерігається підвищена активність приватного сектору та інституцій громадянського суспільства у заходах, спрямованих на забезпечення кібербезпеки як на національному, так і на міжнародному рівнях...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання