Г.В. ГЛАДКІВСЬКА, О.В. СТЕЦЬ. Про моделювання оцінки інвестиційного ризику

УДК 519.866

Г.В. ГЛАДКІВСЬКА,
 
 
           О.В. СТЕЦЬ,
фахівець 1-ї категорії Науково-дослідного центру
правової інформатики Національної академії
правових наук України,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Національного технічного університету України "КПІ"
    
 
Анотація. Розроблено модель прогнозу ризику методом імітаційного моделювання з використанням нейронної мережі на прикладі акцій Першої фондової торговельної системи.
Аннотация. Разработано модель прогноза риска методом имитационного моделирования с использованием нейронной сети на примере акций Первой фондовой торговой системы.
 
Summаry. It's developed the risk forecast model by the example of the First Stock Trading System shares by means of simulation using neural network.
 
Ключові слова. інвестиційний ризик, імітаційне моделювання, прогнозування, котирування, нейронна мережа.

 
 

В умовах сучасної ринкової економіки діяльність на інвестиційному ринку пов'язана з ризиком втрат. Вкладаючи свої кошти, інвестор не може мати цілковитої впевненості у результатах інвестування. Тобто будь-який інвестор ризикує отримати прибуток, менший за очікуваний, чи зазнати збитків.
Оцінювання ризиків інвестиційних проектів та їх вплив на ризик підприємства в цілому є одним з найважливіших елементів при обґрунтуванні доцільності інвестицій. Втрати неминучі, але, щоб була можливість продовжувати роботу на фондовому ринку, необхідно резервувати певний капітал на покриття витрат. Тому оцінка ризику є дуже важливою для побудови оптимальних стратегій інвестування.
Ризики можна вимірювати різними способами, зокрема використовують такі методи оцінки ризику як Value at Risk (VaR), Capital Asset Pricing Model, Теорія арбітражного ціноутворення APT, The Standard Portfolio Analysis of Risk (SPAN), Shortfall та ін.
Одним з найбільш поширених методів оцінки ризику вважають Value at Risk (VaR) [1]. Термін "Value-at-Risk" вперше з'явився в 1993 році в доповіді, підготовленій JP Morgan на замовлення "Групи Тридцяти" (G30), некомерційної організації, що об'єднує найбільші фінансові організації США [2]. Значний внесок у розвиток ідеї використання VaR-методики зробили такі економісти, як Пірсон, Бассак, Шапіро, Мертон, Морган, Бедер та ін. [3-5].
Застосування інвестором для оцінки ризику існуючого формального апарату, що знайшов втілення в стандартному варіанті критерію VaR на високорозвинутому ринку, може спричинити небажані для нього ефекти. Це можна пояснити тим, що оцінка ризику на основі статистичних даних часто є недостатньо точною, а використання багатьох різновидів VaR, що запропоновані закордонними вченими, значно обмежене, оскільки в багатьох моделях робиться припущення про нормальний розподіл ціни акції, що не характерно для ринку, що розвивається [5]…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання