ІРХА Ю.Б., Захист трудових прав осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільнених зі служби через скорочення штатів внаслідок ліквідації міліції (с. 167-177)

УДК 349.2:351.74

ІРХА Ю.Б.,
кандидат юридичних наук, науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6442-0974.
 
 
Анотація. У статті досліджуються окремі проблеми захисту трудових прав осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільнених зі служби через скорочення штатів внаслідок ліквідації міліції. Стверджується, що на працівників міліції поширюються гарантії трудових прав, які визначені у Кодексі законів про працю України і не врегульовані нормами спеціальних законів України. Доводиться, що вивільнені працівники міліції в обов’язковому порядку мали бути ознайомлені з переліком вакансій в органах та підрозділах Національної поліції України. Перебуваючи на службі особи, особи рядового та начальницького складу ОВС України мали легітимні очікування щодо довгострокої реалізації свого права на працю у правоохоронному органі, а також на стабільність та захищеність свого юридичного та соціально-економічного становища. Зроблено висновок про недотримання державою конституційного принципу верховенства права при реформуванні органів внутрішніх справ України.
Ключові слова: верховенство права, право на працю, гарантії трудових прав, ліквідація міліції, працівники міліції, звільнення зі служби через скорочення штатів.
Summary. The article deals with some problems of protection of labor rights of privates and officers of the internal affairs bodies of Ukraine dismissed from service due to downsizing as a result of the liquidation of the militia. It is alleged that militia officers are guaranteed labor rights, which are defined in the Labor Code of Ukraine and are not regulated by special laws of Ukraine. It is proved that the released militia officers should be given lists of vacancies in organs and units of the National Police of Ukraine. While serving, privates and officers of the militia of Ukraine had legitimate expectations for the long-term realization of their right to work in law enforcement, as well as for the stability and protection of their legal and socio-economic status. It is concluded that the state fails to comply with the constitutional principle of the rule of law in reforming the internal affairs bodies of Ukraine.
Keywords: rule of law, right to work, guarantees of labor rights, liquidation elimination of militia, militia workers, dismissals from service on staff reduction.
Аннотация. В статье исследуются отдельные проблемы защиты трудовых прав лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Украины, уволенных со службы по сокращению штатов в результате ликвидации милиции. Утверждается, что на работников милиции распространяются гарантии трудовых прав, определенных в Кодексе законов о труде Украины и не урегулированы нормами специальных законов Украины. Доказывается, что высвобожденные работники милиции в обязательном порядке должны были быть ознакомлены с перечнем вакансий в органах и подразделениях Национальной полиции Украины. Находясь на службе лица рядового и начальствующего состава ОВД Украины имели законные ожидания на долгосрочную реализацию своего права на труд в правоохранительном органе, а также на стабильность и защищенность своего юридического и социально-экономического положения. Сделан вывод о несоблюдении государством конституционного принципа верховенства права при реформировании органов внутренних дел Украины.
Ключевые слова: верховенство права, право на труд, гарантии трудовых прав, ликвидация милиции, работники милиции, увольнения со службы по сокращению штатов...
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання