ІЗБАШ О.О., Інтелектуальна власність у цифровому просторі (ст. 82-89)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243810

УДК 347.77.78:004.738.5 (045)

ІЗБАШ О.О.,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Національного університету “Одеська морська академія”.
 
 
Анотація. У статті розглядається сучасний погляд на мистецтво у цифровому просторі та питання регулювання інтелектуальної власності у звязку з цим феноменом. Автор розкриває поняття блокчейну та невзаємозамінного токену, їх розвиток та вплив на права творців. Зараз перед цифровими художниками існує багато викликів. Одним із них є те, що предмети цифрового мистецтва можна легко копіювати, і робити це скільки завгодно. Так, багато хто скаже, що можна просто зберегти собі картинку й таких збережених копій може бути безліч, які не відрізняються від оригіналу. Але є один нюанс, а вірніше можливість, яку дає саме NFT – це право володіти оригінальною версією роботи. Це наче мати оригінал картини, яку виставлено в Луврі, а інші репродукції й копії поза його межами будуть лише популяризувати та збільшувати вартість цієї роботи, адже вона ставатиме більш впізнаваною. Отже, NFT дозволяє зафіксувати ваші інтелектуальні права, що підтверджуються в блокчейні. Застосування NFT може стати новим інструментом у сфері менеджменту інтелектуальної власності, сформувати нові можливості для ринку та його учасників, зробивши його зручнішим, адже операції з токенами дешеві, прості і швидші, ніж операції з реальними об’єктами, до яких вони прив’язані. Варто зауважити, що ажіотаж навколо використання NFT не створює революцію в мистецтві, комп’ютерних іграх чи самій інтелектуальній власності, але воно дає суттєві нові можливості, які заслуговують уваги.
Ключові слова: блокчейн, невзаємозамінний токен, інтелектуальна власність.
Summary. The article examines the modern view of art in the digital space and the regulation of intellectual property in connection with this phenomenon. The author reveals the concept of blockchain and non-fungible token, their development and impact on the rights of creators. There are many challenges for digital artists today. One of them is that digital art objects can be easily copied as many times as you want. Yes, many will say that you can just save a picture and such saved copies would not differ from the original. But there is one nuance, or rather the opportunity provided by NFT – it’s the right to own the original version of the work. It is like having an original painting on display at the Louvre, and other reproductions and copies outside it will only promote and increase the value of this work, as it will become more recognizable. Therefore, NFT allows you to capture your intellectual property rights, which are confirmed in the blockchain. The use of NFT can be a new tool in the field of intellectual property management, creating new opportunities for the market and its participants, making it more convenient, because transactions with tokens are cheap, simple and faster than transactions with real objects to which they are tied. It is worth noting that the hype surrounding the use of NFT does not revolutionize art, computer games, or intellectual property itself, but it does offer significant new opportunities that deserve attention.
Keywords: blockchain, non-fungible token, intellectual property...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання