ХОХОТВА І.І., САНДУЛ В.С., Упорядкування суспільних відносин щодо використання земель для об’єктів телекомунікацій

УДК 004:347.453.8

Хохотва І.І.,
 
Сандул В.С.,
заступник директора Департаменту зв’язку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України
головний спеціаліст відділу взаємоз’єднання мереж та інфраструктури
Департаменту зв’язку Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України
 
 
Анотація. Деякі питання щодо необхідності вдосконалення законодавчої бази з питань використання земель для цілей телекомунікацій з метою врегулювання відносин між суб’єктами ринку телекомунікацій та землевласниками.
Ключові слова: телекомунікації, оренда, суперфіції, сервітут, землевласники, землекористувачі.
Аннотация. Некоторые вопросы о необходимости совершенствования законодательной базы по вопросам использования земель связи с целью урегулирования отношений между субъектами рынка телекоммуникаций и землевладельцами.
Ключевые слова: телекоммуникации, аренда, суперфиции, сервитут, землевладельцы, землепользователи.
Summary. Some questions about the need to improve the legal framework for the use of land for the purpose of telecommunications in order to normalize relations between the subjects of the telecommunications market and the owners of the land.
Keywords: telecommunications, lease, superfytsyy, servytut, landed interests, zemlepolzovately.
 
 
        Постановка проблеми. Основним завданням розвитку інформаційного суспільства в Україні, які визначено Законом України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” від 9 січня 2007 року. [1], є сприяння кожній людині на засадах широкого використання сучасних можливостей створювати інформацію і знання, користуватися та обмінюватися ними, виробляти товари та надавати послуги, повною мірою реалізовуючи свій потенціал. Разом з тим, ступінь розбудови інформаційного суспільства та розвитку інформаційного права в Україні порівняно з європейськими та світовими стандартами не повною мірою відповідає потенціалу та можливостям України, про це йдеться, зокрема у [2, 3].
        В Україні суб’єкти ринку телекомунікацій для реалізації своїх договірних відносин зі споживачами телекомунікаційних послуг, з метою побудови телекомунікаційних мереж та споруд телекомунікацій, стикаються з необхідністю використання земель для цілей телекомунікацій. Врегулювання відносин між землевласниками та землекористувачами не повною мірою відповідає суспільним потребам у сфері телекомунікацій, що може стримувати розвиток інформаційного суспільства…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання