КЛИМЧУК М.П., Особливості отримання та використання інформації в ході досудового слідства

УДК: 343.13 
 
Климчук М.П.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу
Національної академії внутрішніх справ
 
 
Анотація. У статті здійснено дослідження поняття інформації у кримінальному процесі, зроблено спробу визначення ролі і місця отримання вербальної інформації в ході проведення слідчих дій.
Аннотация. В статье осуществлено исследование понятия информации в уголовном процессе, сделана попытка определения роли и места получения вербальной информации в ходе проведения следственных действий.
Summary. In the article by the notion of research information in criminal proceedings, an attempt to determine the role and place of receiving verbal information during the investigation.
Ключові слова: інформація, вербальна інформація, доказування, досудове слідство, слідчі дії
 
        Постановка проблеми. Повноцінне дослідження будь-якої проблеми неможливе без досудового осмислення загального змісту основних результатних понять, що відбивають досліджувані процеси та явища. У зв’язку з цим видається важливим дослідити зміст поняття “інформація”, з’ясування його суті і особливостей, оскільки, без розгляду даного питання, неможливим буде аналіз окремих аспектів інформаційного пошуку при досудовому розслідуванні.
        Стан досліджень.Відзначимо, що так чи інакше, дослідження проблем використання інформації в процесі доказування здійснюється багатьма провідними науковцями, в тому числі у сфері кримінального процесу: Т.В. Варфоломєєвої, В.І. Галагана, Ю.М. Грошевого, А.Я. Дубинського, Є.Д. Лук’янчикова, П.А. Лупинської, М.М. Михеєнка, В.Т. Нора, С.М. Стахівського, Л.Д. Удалової та ін.
        Метою статті є з’ясування сутності та змісту інформації у кримінальному процесі, визначення ролі і місця отримання вербальної інформації в ході проведення слідчих дій.
     Виклад основних положень. У сучасній науковій літературі зустрічається чимала кількість різних тлумачень поняття “інформація”, в яких відображені ті чи інші сторони, що характеризують його сутність. Найчастіше вживання поняття інформації зводяться до наступного: 1) повідомлення, опис фактів; 2) новини, нові відомості; 3) зменшення невизначеності в результаті повідомлення [1, c. 140].
        Відповідно до Закону України “Про інформацію” (ст. 1), під інформацією розуміються будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [2]…
 
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання