КОЛОДЯЖНА В.В., Роль органів місцевого самоврядування (ОМСВ) у розвитку інформаційного транскордонного співробітництва України та Республіки Польша

УДК 342.553:327(477+438) 

Колодяжна В.В.,
кандидат юридичних наук,
Волинський національний університет імені Лесі Українки  
 
 
Анотація. В статті аналізуються особливості залучення органів місцевого самоврядування до міжнародного співробітництва; чинники, які утворюють систему становлення організаційно-правової діяльності ОМСВ у галузі міжнародного (транскордонного, регіонального, галузевого) співробітництва через аналіз організаційно-правових форм співробітництва з зарубіжними партнерами, зокрема, з Республікою Польща.
Аннотация. В статье анализируются особенности привлечения органов местного самоуправления к международному сотрудничеству; факторы, которые образуют систему становлення организационно-правовой деятельности органов местного самоуправления в области международного (трансграничного, регионального, отраслевого) сотрудничества через анализ организационно-правовых форм сотрудничества с зарубежными партнерами, в частности, Польшей. 
Summary. The article deals with the features of involvement local governments international cooperation; factors that make up the system of organization and legal formation of local governments in international (cross-border, regional, sectoral) co-operation through analysis of organizational forms of cooperation with foreign partners, in particular with Poland.
Ключові слова: самоврядування, транскордонне співробітництво, інформація, Україна, Республіка Польща.
 
        Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Феномен залучення органів місцевого самоврядування, населення міст та інших адміністративно-територіальних одиниць України до міжнародного співробітництва зумовлений пошуком шляхів реалізації економічних, соціальних, культурних і інших проблем у різних регіонах або у певній кількості людських поселень. У нашому випадку йдеться про становлення і розвиток системи транскордонного співробітництва за участю ОМСВ у стосунках із самоврядними структурами Республіки Польща на основі відповідної інституціонально-статутарної юридизації.
        На нашу думку, серед багатьох питань цієї актуальної теми особливої уваги заслуговує проблемна позиція, що обстоює компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (МСВ) в розвитку ТКС. Адже не секрет, що в сучасному інституційному забезпеченні ТКС є недостатній розвиток транскордонного співробітництва на рівні районів та громад. Разом із тим, в Європі провідниками такої співпраці виступають саме місцеві органи влади і самоврядування, їх асоціації, громадські організації, підприємницькі структури…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання