КОЛЯДЕНКО П., Інформаційний ресурс фіксування судового засідання технічними засобами як процесуальний документ

УДК 004.91:347.919.6

Коляденко П.,
здобувач наукового ступеня кандидата наук
 
 
Анотація. Стаття присвячена визначенню відповідності інформаційного ресурсу фіксування судового засідання технічними засобами вимогам процесуального документа.
Ключові слова: інформаційний ресурс, фіксування судового засідання технічними засобами, процесуальний документ.
Аннотация. Статья посвящена определению соответствия информационного ресурса фиксирования судебного заседания техническими средствами требованиям процессуального документа.
Ключевые слова: информационный ресурс, фиксирования судебного заседания техническими средствами, процессуальный документ.
Summary. The article is devoted to the determination of compliance of information resources of the court session recording by technical means with procedural document requirements.
Keywords: information resource, recording of the court session by technical means, procedural document.
 
 
       Постановка проблеми. В сучасній Україні, відповідно до вимог п. 7 ч. 2 ст. 129 Конституції [1] та всіх процесуальних кодексів, а також відповідно до низки підзаконних актів на рівні судів всіх рівнів запроваджено інститут технічного фіксування судового засідання технічними засобами. Таке фіксування запроваджене з метою отримання інформаційного продукту, який не лише забезпечує інформаційну основу – дані про дотримання основних засад правосуддя, а й містить інформацію про докази, досліджені в судовому засіданні.
       В сучасних умовах правового регулювання фіксування судового засідання технічними засобами до інформаційних ресурсів судового засідання технічними засобами (далі – ІРФСЗТЗ) належать журнал судового засідання та фонограма судового засідання.
В теорії та практиці відсутні єдині підходи щодо визнання ІРФСЗТЗ процесуальним документом, що істотно ускладнює правове регулювання такого ресурсу, особливо з урахуванням того, що він складається з двох пов’язаних складових.
     Основи правової природи ІРФСЗТЗ сьогодні в Україні лишається майже недослідженим. Окремі питання регулювання ІРФСЗТЗ розглядалися у дисертаційному дослідженні О. Мозолевської, а також, з позицій концепції гласності судового засідання, частково висвітлювалися у працях В. Стефанюка, І. Голосніченка, В. Кампо, В. Куделя, Д. Махонькова та інших.
       Метою статті є визначення відповідності правового регулювання ІРФСЗТЗ до процесуальних документів та визначення питання впорядкування такої приналежності.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання