КОНЮШ М.Р., Великі дані як загроза праву людини на недискримінацію (с. 46-50)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238335

УКД 341.9+342.7

КОНЮШ М.Р.,
магістрант кафедри міжнародної інформації Національного університету “Львівська політехніка”.
 
 
Анотація. У статті розкрито проблему важливості і необхідності модернізації та адаптації права на недискримінацію в еру Великих даних та автоматизованих систем обробки даних. Запропоновано низку підходів, які потенційно можуть полегшити вирішення цієї проблеми, зокрема щодо попередньої та подальшої обробки даних. Проаналізовано концепцію “коду як права”, яка допомагає краще зрозуміти вплив цифрових технологій на дискримінацію і знайти нові способи для протидії цьому явищу.
Ключові слова: дискримінація, Великі дані, “код як право”, цифровий розрив.
Summary. This article reveals the problem of the importance and necessity of modernization and adaptation of the right to non-discrimination in the era of Big data and automated data processing systems. A number of approaches that could potentially facilitate the solution of this problem is proposed, in particular with regard to pre- and post-processing of data. The concept of code as law is analyzed, which helps to understand the impact of digital technologies on discrimination and to find new ways to combat this phenomenon.
Keywords: discrimination, Big data, code as law, digital divide.
Аннотация. В данной статье раскрыта проблема важности и необходимости модернизации и адаптации права на недискриминацию в эру Больших данных и автоматизированных систем обработки данных. Предложен ряд подходов, которые могут облегчить решение этой проблемы, в частности относительно предыдущей и последующей обработки данных. Проанализирована концепция “кода как права”, которая помогает лучше понять влияние цифровых технологий на дискриминацию и найти новые способы противодействия этому явлению.
Ключевые слова: дискриминация, Большие данные, “код как право”, цифровой разрыв.
 
     Постановка проблеми. Розвиток системи прав людини у теперішньому швидкоплинному світі пов’язаний як із глобалізацією, так і з надзвичайно швидким удосконаленням різного роду інформаційних та комунікаційних технологій. Упродовж останніх декількох десятків років з’явилася необхідність правового захисту людини не лише у реальному світі, але й у мережі. З-поміж багатьох інших прав це стосується також і права на недискримінацію. Саме це право означає надання індивіду низки можливостей, важливих для нормального життя у сучасному суспільстві, які закріплені у більшості правових систем розвинених держав...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання