КОРЖ І.Ф., Аберація нормативно-правової інформації (с. 9-16)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238101

УДК 342.951

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України.
 
 
Анотація. В статті досліджується питання існування підґрунтя для прояву такого негативного явища в національному правовому полі, яким є “аберація” нормативно-правової інформації. Під терміном “аберація нормативно-правової інформації” у цій роботі розуміється свідоме, вмотивоване або несвідоме, невмотивоване викривлення змісту нормативно-правової інформації в порівнянні з його аналоговим текстом, тобто такої інформації, яка міститься в проектах чи в нормативно-правових актах, в судових рішеннях та в інших матеріалах, які є додатком до цих документів і використовуються при їх прийнятті. Робиться висновок щодо причин виникнення цього явища та необхідності застосування заходів щодо його мінімізації.
Ключові слова: аберація, викривлення змісту інформації, нормативно-правова інформація, правова культура, правова норма, судові рішення.
Summary. The article explores the question of the existence of grounds for the manifestation of such a negative phenomenon in the national legal field, which is the aberration of regulatory information. The term aberration of regulatory information in this study means a conscious, motivated or unconscious, unmotivated distortion of the content of regulatory information in comparison with its analogue text, that is, information contained in drafts or in regulatory legal acts, in court decisions and other materials that are annexed to these documents and used in their adoption. A conclusion is made about the causes of this phenomenon and the need to apply measures to minimize it.
Keywords: aberration, distortion of the content of information, legal information, legal culture, legal norm, court decisions.
Аннотация. В статье исследуется вопрос существования оснований для проявления такого негативного явления в национальном правовом поле, которым является “аберрация” нормативно-правовой информации. Под термином “аберрация нормативно-правовой информации” в этой работе понимается сознательное, мотивированное или бессознательное, немотивированное искажение содержания нормативно-правовой информации в сравнении с его аналоговым текстом, то есть такой информации, которая содержится в проектах или в нормативно-правовых актах, в судебных решениях и в других материалах, которые являются приложением к этим документам и используется при их принятии. Делается вывод о причинах возникновения этого явления и необходимости применения мер по его минимизации.
Ключевые слова: аберрация, искажение содержания информации, нормативно-правовая информация, правовая культура, правовая норма, судебные решения.
 
Постановка проблеми. В сучасному інформаційному суспільстві створення, поширення, використання, узагальнення і зберігання інформації становить значну частину економічної, політичної та культурної діяльності. Водночас, нинішній світ, який є глобалізованим, розглядається як самоорганізуюча система, яка розвивається за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Зростаюче значення зазначених технологій, різноманітних інформаційних ресурсів, як основи інтелектуальної діяльності людини в умовах нинішніх трансформаційних процесів сучасного суспільства, сприяє формуванню, насамперед, національного інформаційного простору...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання