КОРЖ І.Ф., Парламентський контроль у сферах духовності і культури: безпековий аспект (ст. 9-20)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243792

УДК 342.4(328)

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач Наукової лабораторії  ДНУ ІІБП НАПрН України.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0446-5975.
 
 
Анотація. В даній статті досліджується питання ефективності та якості здійснення парламентського контролю у сферах духовності і культури, як аспект забезпечення національної безпеки в сучасних умовах ведення гібридної агресії Російської Федерації проти України. Зазначено, що парламентський контроль в Україні є вкрай недостатнім та доволі суперечливим, що не дає змоги поки що стверджувати про усталеність парламентського контролю як такого, про його належне наукове осмислення та правове закріплення в сучасних умовах, особливо в умовах ведення гібридної агресії Російської Федерації проти України. Констатовано, що соціальні зміни, зумовлені глобалізаційними процесами, впливають на стан забезпечення національної безпеки у таких сферах, як культура і духовність. Нині зазначене питання вивчено недостатньо, а тому потребує подальшої розробки. Зазначено, що у сфері культури певні позитивні зміни щодо здійснення державного (парламентського) контролю в останні роки досягнуто. Однак, у сфері духовності (духовної культури) та в пов’язаній з нею релігійній сфері, внаслідок здійснюваних Російською Федерацією ідеологічних диверсій та інформаційних спецоперацій, в Україні фактично породжена духовна криза, вирішення якої є невідкладним завданням державної влади. Парламентський контроль у зазначених сферах, який має здійснюватися через призму національної безпеки, фактично відсутній. Напрацьовано ряд пропозицій, які доцільно впровадити у процес здійснення парламентського контролю за згаданими сферами.
Ключові слова: духовна криза; духовні цінності, духовність, експансія, культура, парламентський контроль, світогляд.
Summary. This article examines the issue of the effectiveness and quality of the implementation of parliamentary control in the spheres of spirituality and culture, as an aspect of ensuring national security in the modern conditions of the hybrid aggression of the Russian Federation against Ukraine. It is noted that parliamentary control in Ukraine is extremely insufficient and rather contradictory, which does not yet allow to talk about the stability of parliamentary control as such, about its proper scientific understanding and legal consolidation in modern conditions, especially in the context of the hybrid aggression of the Russian Federation against Ukraine. It was stated that social changes caused by globalization processes affect the state of ensuring national security in such spheres as culture and spirituality. Currently, this issue has not been studied enough, and therefore needs further development. It was noted that in the field of culture, certain positive changes in the implementation of state (parliamentary) control have been achieved in recent years. However, in the sphere of spirituality (spiritual culture) and in the related religious sphere, as a result of the ideological sabotage and special informational operations carried out by the Russian Federation, a spiritual crisis has actually been generated in Ukraine, the resolution of which is an urgent task of the state power. Parliamentary control in these areas, which should be carried out through the prism of national security, is virtually absent. A number of proposals have been worked out, which are advisable to be introduced into the process of exercising parliamentary control over the aforementioned spheres.
Keywords: spiritual crisis, spiritual values, spirituality, expansion, culture, parliamentary control, worldview, values...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання