КОРЖ І.Ф., Принципи обмеження доступу до публічної інформації

УДК 342.7  

Корж І.Ф.,
головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони 
 
 
Анотація. В даній статті досліджується питання суспільних відносин, пов’язаних із функціонуванням міжнародних та вітчизняних принципів щодо механізмів обмеження доступу до публічної інформації в Україні та ступені цих обмежень; розкриваються підходи до визначення понять "публічна інформація" та "суспільно важлива інформація", обґрунтовуються об’єктивні підстави її отримання членами українського суспільства.
Ключові слова: адміністративно-правові відносини; норми-виключення; принципи-обмеження; публічна інформація; ступінь обмеження; суспільноважлива інформація; суспільні відносини.
Аннотация. В статье исследуется вопрос общественных отношений, связанных с функционированием международных и отечественных принципов в отношении механизмов ограничения доступа к публичной информации в Украине и степени этих ограничений; раскрываются подходы к определению терминов "публичная информация" и "общественно важная информация", обосновываются объективные обстоятельства ее получения членами украинского общества.
Ключевые слова: административно-правовые отношения; нормы-исключения; принципы-ограничения; публичная информация; степень ограничения; общественно важная информация; общественные отношения.
Summary. This paper explores the issue of social relations associated with functioning of international and national principles in respect of mechanisms for restricting access to public information in Ukraine and degrees of such restricting; it discloses approaches to determining notions of public information and information of social importance as well as substantiates  objective reasons for its obtaining by members of the Ukrainian society.
Keywords: administrative and legal relations; norms exceptions; principles constraints; public information; degree of restricting; information of social importance; social relations.
 
 
        Постановка проблеми. На етапі становлення української держави проблема забезпечення прозорості в діяльності органів влади є однією з перешкод, яка стоїть на шляху демократичного розвитку. Прикладів порушення або перешкоджання реалізації права на доступ до інформації сьогодні можна навести безліч: неправомірна відмова органів влади у наданні інформації через її віднесення до інформації з обмеженим доступом; незаконне застосування грифів обмеження доступу – “опублікуванню не підлягає”, “не для друку”, “для службового користування”; ігнорування інформаційних запитів; перешкоди в отриманні громадянами локальних нормативно-правових актів місцевих органів влади, не кажучи вже про проекти таких актів; неналежне виконання органами влади вимоги оприлюднювати інформацію про свою діяльність (в тому числі через мережу Інтернет) тощо. При цьому, як показують свідчення осіб, які допустили згадані факти, зазначене стало можливим внаслідок прояву як правового нігілізму, так і свідомого нехтування законними правами громадян на отримання згаданої інформації, віри у свою безкарність…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання