КОРЖ І.Ф., Веб-сайти органів державної влади та органів місцевого самоврядування: механізми доступу до публічної інформації (ст. 9-16)

УДК 002.55:002.6+342.951

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, завідувач науковою лабораторією
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В статті досліджуються питання функціонування веб-сайтів органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Аналізується чинне законодавство, положеннями якого регулюється питання щодо вимог до їхнього змісту та наповнення інформацією; напрацьовуються пропозиції щодо механізмів покращення функціонування веб-сайтів.
Ключові слова: публічна інформація, контент, веб-портал, Інтернет, орган державної влади, орган місцевого самоврядування.
Summary. The article explores the questions of functioning of websites of public authorities and local self-government bodies. The current legislation is analyzed, the provisions of which regulates the requirements for their content and filling with information; suggestions are being made on mechanisms for improving the functioning of web sites.
Keywords: public information, сontent; webportal, Internet, public authority, a local self-government body.
Аннотация. В статье исследуется вопросы функционирования веб-сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления. Анализируется действующее законодательство, положениями которого регулируется вопрос о требованиях к их содержанию и наполнению информацией; нарабатываются предложения о механизмах усовершенствования функционирования веб-сайтов.
Ключевые слова: публичная информация, контент, веб-портал, Интернет, орган государственной власти, орган местного самоуправления.
 
 
      Постановка проблеми. Одним із вагомих здобутків демократичних перетворень в Україні є реальне, а не деклароване, як в колишньому СРСР, право громадян брати участь в управлінні державними справами, обиратися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що знайшло своє закріплення у статті 38 Конституції України [1]. Відповідно до цього та інших конституційних прав, громадяни України мають можливість реально управляти державними справами, беручи участь у напрацюванні відповідних рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, здійснювати реальний контроль за їхньою діяльністю, вносити відповідні пропозиції, вимагати звітів органів тощо. Крім того, взаємодія влади і структур громадянського суспільства постійно набуває політичної гостроти та зростаючої актуальності. Актуальність зазначеного обумовлено тим, що в демократичній державі влада не може ефективно функціонувати без взаєморозуміння і конструктивної взаємодії з громадянським суспільством, яке являє собою множинність самодіяльних, незалежних від держави соціальних груп та індивідів, які самостійно захищають свої інтереси. Механізмом забезпечення зазначеного в сучасних умовах став веб-сайт...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання