КОРЖ І.Ф., Законотворча діяльність громадян України: стан регулювання, проблеми розвитку

УДК 342.537

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач сектором НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Про стан участі громадян України у законотворчій діяльності парламенту, правовому регулюванні суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням реалізації права на їхню участь у законотворчій діяльності, створенні і функціонуванні інформаційно-комунікаційних технологій, за допомогою яких зазначене вище реалізується.
Ключові слова: громадськість, законотворчість, законотворчий процес, нормотворчість, суспільні відносини, парламент, публічна діяльність.
Аннотация. О состоянии участия граждан Украины в законотворческой деятельности парламента, правовом регулировании общественных отношений, связанных с обеспечением реализации права на их участие в законотворческой деятельности, создании и функционировании информационно-коммуникационных технологий, с помощью которых указанное выше реализуется.
Ключевые слова: общественность, законотворчество, законотворческий процесс, нормотворчество, общественные отношения, парламент, публичная деятельность.
Summary. About the state of participation of Ukrainian citizens in the legislative work of the Parliament, legal regulation of public relations related to ensuring the right on their participation in the legislative process, creation and functioning of information and communication technologies, by which the above mentioned is realized.
Keywords: public, legislation, legislative process, norm-making, public relations, parliament, public activities.
 
 
        Постановка проблеми. Одним із здобутків сучасної демократії в Україні є можливість участі її громадян в управлінні державними справами. Одною із форм такої участі є функціонування інституту народної законотворчості. Воно проявляється через задіювання різних механізмів, є конституційною гарантією (ст. 38 Конституції України) [1] та забезпечується національним законодавством. Беручи участь у законотворчій діяльності  громадяни України юридично включаються в політичне життя країни.
        Питанню участі громадян у законодавчому процесі на різних рівнях та у різний період часу приділяли увагу ряд вчених як України, так і за кордоном: Алістратов Ю.М., Бистров Г.Ю., Богачова О.В., Дмитрієв Ю.А., Зайчук О.В., Євгеньєва Α.Μ., Кобецька Н.Р., Колбасов О.С., Комарова В.В., Копиленко О.Л., Маклаков В.В., Мацюк А.Р., Мунтян В.Л., Олійник А.С., Погорілко В.Ф., Скакун О.Ф., Ставнійчук М.І., Тарнавський А.Г., Федоренко В.Л. та ін. В наукових дослідженнях зазначена участь громадськості у законодавчому процесі розкривалася і як функціонуючий інститут безпосередньої демократії, і як відповідні форми та принципи.
        В останні десять років Україна пройшла складний етап свого розвитку. Події, що відбулися у політичному житті держави, призвели до настання певних цілеорієнтовних  змін як  у житті українських громадян,  так і в українському  суспільстві.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання