КОСІЛОВА О.І., Правове забезпечення конституційних прав і свобод: адміністративно-правовий аспект (с. 151-158)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238323

УДК 342.97

КОСІЛОВА О.І.,
кандидат політичних наук, доцент, науковий співробітник Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5574-3771.
 
 
Аннотація. У статті аналізуються сутність та зміст правового забезпечення прав та свобод громадян, визначаються провідні тенденції правового забезпечення та адміністративно-правового забезпечення зокрема. Аналізується зміст категорії “забезпечення” прав і свобод, досліджується механізм правового забезпечення та адміністративно-правового забезпечення як його підвид; досліджується структура механізму правового забезпечення. Визначаються суб’єкти та об’єкти адміністративно-правових відносин, специфіка адміністративно-правового забезпечення у контексті сучасного реформування галузі адміністративного права.
Ключові слова: права і свободи, забезпечення прав і свобод, адміністративно-правове забезпечення, механізм адміністративно-правового забезпечення прав, адміністративно-правові відносини.
Summary. The article analyzes the essence and content of legal support of the rights and freedoms of citizens, identifies the leading trends in legal support and administrative and legal support in particular. The content of the category “provision” of rights and freedoms is analyzed, the mechanism of legal provision and administrative and legal provision as its component is investigated; the structure of the mechanism of legal provision is explored. The subjects and objects of administrative and legal relations, the specifics of administrative and legal support in the context of modern reform of the field of administrative law are determined.
Keywords: rights and freedoms, ensuring rights and freedoms, administrative and legal support, the mechanism of administrative and legal support of rights, administrative and legal relations.
Аннотация. В статье анализируются сущность и содержание правового обеспечения прав и свобод граждан, определяются ведущие тенденции правового обеспечения и административно-правового обеспечения в частности. Анализируется содержание категории “обеспечение” прав и свобод, исследуется механизм правового обеспечения и административно-правового обеспечения как его подвид; исследуется структура механизма правового обеспечения. Определяются субъекты и объекты административно-правовых отношений, специфика административно-правового обеспечения в контексте современного реформирования отрасли административного права.
Ключевые слова: права и свободы, обеспечения прав и свобод, административно-правовое обеспечение, механизм административно-правового обеспечения прав, административно-правовые отношения.
 
Постановка проблеми. Правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина у сучасних умовах набуває особливого значення та є актуальною суспільно-значущою проблемою  як  для  України,  так і багатьох сучасних держав...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання