КОСІЛОВА О.І., Сучасний стан і тенденції розвитку інституту омбудсмана у світі та в Україні

УДК 343.211.3

КОСІЛОВА О.І.,
кандидат політичних наук, доцент,
Національна академія СБ України
 
 
Анотація. На основі правового порівняння особливостей конституційно-правового статусу омбудсмана й моделей його функціонування в окремих країнах, досліджено специфіку функціонування й способи подальшого вдосконалення інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Ключові слова: омбудсман, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, медіатор, права людини, гарантії прав і свобод людини, держава, парламентський контроль, законність, скарга.
Аннотация. На основе правового сравнения особенностей конституционно-правового статуса омбудсмана и моделей его функционирования в отдельных странах, исследовано специфику функционирования и способы последующего совершенствования института Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Ключевые слова: омбудсман, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, медиатор, права человека, гарантии прав и свобод человека, государство, парламентский контроль, законность, жалоба.
Summary. The status and functioning of Authorised Human Rights Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine is being examined by comparing it with ombudsmanship models in some other countries.
Keywords: ombudsman, Authorised Human Rights Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine, mediator, human rights state, guarantee of the human rights, parliamentary control, law, complaint.
 
 
        Постановка проблеми. В всьому світі зростає роль та значення інституту омбудсмана* в захисті прав і свобод людини. Функціонування інституту омбудсмана є важливим елементом системи правового захисту прав і свобод особи, що забезпечує рівність та справедливість у суспільстві. Як політико-правовий інститут захисту прав людини омбудсман є необхідною формою розвитку та зміцнення демократії, оскільки забезпечує взаємозв’язок між особою та державними інституціями, захищає права і свободи громадян від їх порушень з боку владних структур, а також відновлює їх у визначеному законом порядку**…
_____________________________
* Від ред. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23.12.97 р. № 776/97-ВР ( із змінами, внесеними згідно із законами, зокрема від 02.10.12 р. № 5409-VI // ВВР. – 2013. – № 41. – Ст. 552) поняття “омбудсман” чи “омбудсмен” не застосовує.
** Від ред. Про інститути Омбудсмана та Комісара із захисту персональних даних у Раді Європи та ЄС див. журнал “Інформація і право” № 3(9) 2013, с. 38: “Захист персональних даних: реалії та практика сучасності”.
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання