КОСТЕНКО О.В., Електронний підпис та електронні довірчі послуги в законодавстві Сполучених Штатів Америки (ст. 76-83)

УДК 342.9(004.9)

Костенко О.В.,
головний науковий співробітник Інституту спеціальної техніки  та судових експертиз Служби безпеки України
 
 
Анотація. У статті проаналізовано досвід Сполучених Штатів Америки щодо законодавчого регулювання правовідносин в сфері електронного підпису та електронних довірчих послуг. Досліджено основні напрямки правового впорядкування проблем застосування електронних підписів та їх сертифікатів, а також взаємного визнання вказаних послуг. Надано рекомендації щодо стандартизації правових норм під час взаємного визнання довірчих послуг між США та Україною.
Ключові слова: електронний підпис, сертифікат, електронні довірчі послуги, транскордонний режим електронних довірчих послуг, визнання іноземних сертифікатів електронних підписів.
Summary. The article analyzes the experience of the United States of America in the legal regulation of electronic signatures and electronic trust services. The main directions of legal regulation of the problems related to use of electronic signatures and their certificates, as well as the mutual recognition of these services, are investigated. Recommendations on standardization of legal norms during mutual recognition of trust services between the United States and Ukraine are provided.
Keywords: electronic signature, certificate, electronic trust services, cross-border electronic trust services, recognition of foreign certificates of electronic signatures.
Аннотация. В статье проанализирован опыт Соединенных Штатов Америки в отношении законодательного регулирования правоотношений в сфере электронной подписи и электронных доверительных услуг. Исследованы основные направления правового разрешения проблем применения электронных подписей и их сертификатов, а также взаимного признания указанных услуг. Даны рекомендации по стандартизации правовых норм во время взаимного признания доверительных услуг между США и Украиной.
Ключевые слова: электронная подпись, сертификат, электронные доверительные услуги, трансграничный режим электронных доверительных услуг, признания иностранных сертификатов электронных подписей.
 
 
      Постановка проблеми. За останні десятиріччя процеси глобалізації світової економіки завдяки інтеграції інформаційних технологій стрімко прискорили інформаційні процеси у всіх сферах діяльності громадян та держав, в тому числі обміну електронними послугами, розвитку електронної комерції, систем електронної освіти, здоров’я, банкінгу із застосуванням електронного підпису.
        Законодавство іноземних країн в сфері електронного підпису має суттєві відміни як у понятійно-категорійному апараті і правових підходах застосування електронних підписів та довірчих послуг, в тому числі і в транскордонному режимі. Проблема правового регулювання визнання іноземних електронних довірчих послуг та транскордонного визнання сертифікатів електронних підписів є наразі актуальною...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання