КОВАЛЬЧУК Н.А., ЛЕОНОВ Б.Д., Актуальні питання щодо вживання терміносполук у висновках експерта (за матеріалами експертиз відео-, звукозапису) (ст. 162-167)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243821

УДК 343.983

КОВАЛЬЧУК Н.А.,
 
 
 
ЛЕОНОВ Б.Д.,
головний судовий експерт Центру спеціальних та судових експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник (наукової установи) Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових  експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2488-7377.
 
 
Анотація. У статті наведено тлумачення найуживаніших термінів і термінологічних сполук, подано практичні рекомендації щодо унормування варіантності термінів, що стане корисним експертам під час аналізу результатів та укладання висновку експерта.
Ключові слова: висновок експерта, терміни та термінологічні сполуки, тлумачення, калька, штамп.
Summary. The article provides an interpretation of the most commonly used terms and terminological components, provides practical recommendations for standartization of variance of terms, which will be useful to experts when analyzing the results and preparing  expert conclusions.
Keywords: expert conclusion, terms and terminological components, interpretation, tracing paper, stamp.
Аннотация. В статье приведено описание часто употребляемых терминов и терминологических соединений, предоставлены практические рекомендации по поводу нормирования вариантности терминов, которые будут полезны экспертам в процессе анализа результатов и формулирования выводов эксперта.
Ключевые слова: вывод эксперта, термины и терминологические соединения, толкование, штамп.
 
 
      Постановка проблеми. У процесі дослідження експертові не тільки необхідно проникнути в суть самої комунікації, виявити характерні сталі ознаки усного мовлення певного диктора, належно оцінити їх, а також необхідно точно відображати результати проведеного дослідження і не допускати різних тлумачень найуживаніших термінів і терміносполук під час оформлення та укладання висновку експерта. Висновки повинні точно відображати результати проведеного дослідження і не допускати різних тлумачень...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання