КРАСНІКОВ С.А., Законодавче забезпечення та особливості локалізації персональних даних: кращі практики зарубіжного досвіду (с. 20-27)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238332

УДК 342.951

КРАСНІКОВ С.А.,
провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6548-5457.
 
 
Анотація. Розглянуто загальносвітові тенденції та особливості локалізації персональних даних у деяких зарубіжних країнах (ЄС, США, Індонезія, Малайзія, Індія, Узбекистан, Казахстан, РФ). Узагальнено деякі аспекти здійснення зберігання, обробки та передачі персональних даних у межах юрисдикції держав. Деталізовано законодавче забезпечення штрафних санкій за порушення нормативних вимог локалізації персональних даних, їх конфіденційності та приватності. Визначено позитивні аспекти та здобутки використання світового сервісу InCountry”. Регламентовано особливості здійснення передачі персональних даних на умовах аутсорсингу. Окреслено шляхи удосконалення вітчизняного законодавства у сфері локалізації персональних даних.
Ключові слова: персональні дані, приватність, конфіденційність, локалізація, захист, IT-технології, провайдери, оператори, аутсорсингові послуги.
Summary. The global trends in the localization of personal data are considered. Peculiarities of localization of personal data in some foreign countries (EU, USA, Indonesia, Malaysia, India, Uzbekistan, Kazakhstan and Russian Federation) are investigated. Some aspects of the storage, processing and transfer of personal data within the jurisdiction of states are summarized. The legislative support of penalty sledges for violation of regulatory requirements for localization of personal data, their confidentiality and privacy is detailed. The positive aspects and achievements of using the world “InCountry” service are identified. The peculiarities of outsourcing of personal data transfer are regulated. The directions of improvement of the domestic legislation in the field of personal data localization are outlined.
Keywords: personal data, privacy, confidentiality, localization, protection, IT technologies, providers, operators, outsourcing services.
Аннотация. Рассмотрены общемировые тенденции и особенности локализации персональных данных в некоторых зарубежных странах (ЕС, США, Индонезия, Малайзия, Индия, Узбекистан, Казахстан, РФ). Проведено обзор некоторых аспектов осуществления хранения, обработки и передачи персональных данных в пределах юрисдикции государств. Детализировано законодательное обеспечение штрафных санкций за нарушения нормативных требований локализации персональных данных, их конфиденциальности и приватности. Определены положительные аспекты и достижения использования мирового сервиса “InCountry”. Регламентированы особенности осуществления передачи персональных данных на условиях аутсорсинга. Определены пути усовершенствования отечественного законодательства в сфере локализации персональных данных.
Ключевые слова: персональные данные, приватность, конфиденциальность, локализация, защита, IT-технологии, провайдеры, операторы, аутсорсинговые услуги.
 
     Постановка проблеми. Одним з найбільш проблемних правових питань в еру інформаційних технологій є захист персональних даних. До того ж у світі, поглибленому глобалізацією, дані користувача однієї країни можуть використовувати треті особи з будь-якого куточка світу, у тому числі й незаконно...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання