КРАВЧЕНКО Р.М., Удосконалення правових основ контррозвідувального забезпечення збройних сил України (с. 143-150)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238321

УДК 355.402

КРАВЧЕНКО Р.М.,
кандидат юридичних наук.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1008-1708.
 
 
Анотація. Комплексний підхід щодо реформування Служби безпеки України зумовлює необхідність підготовки змін до нормативно-правових актів. У статті на підставі проведеного аналізу інституційних спроможностей органів військової контррозвідки Служби безпеки України запропоновано зміни та доповнення до чинного законодавства, які розширюють правове підґрунтя для виконання завдань контррозвідувального забезпечення Збройних Сил України. Пропозиції до вдосконалення правової регламентації діяльності органів військової контррозвідки Служби безпеки України унормовують організаційні, соціальні, кадрові, матеріально-технічні та інші питання їх функціонування.
Ключові слова: реформування Служби безпеки України, органи військової контррозвідки, , зміни та доповнення в нормативно-правові акти, контррозвідувальне забезпечення військових формувань.
Summary. A comprehensive approach to reforming the Security Service of Ukraine necessitates the preparation of amendments to regulations. The article, based on the analysis of the institutional capabilities of the military counterintelligence of the Security Service of Ukraine, proposes changes and additions to current legislation that expand the legal basis for counterintelligence support of the Armed Forces of Ukraine. Proposals to improve the legal regulation of the activities of military counterintelligence of the Security Service of Ukraine regulate organizational, social, personnel, logistical and other issues of it`s functioning.
Keywords: reforming the Security Service of Ukraine, military counterintelligence, changes and additions to regulations, counterintelligence support of military formations.
Аннотация. Комплексный подход к реформированию Службы безопасности Украины обуславливает необходимость подготовки изменений в нормативно-правовые акты. В статье на основании проведенного анализа институциональных возможностей органов военной контрразведки Службы безопасности Украины, предложены изменения и дополнения в действующее законодательство, которые расширяют правовую основу для выполнения задач контрразведывательного обеспечения Вооруженных Сил Украины. Предложения к совершенствованию правовой регламентации деятельности органов военной контрразведки Службы безопасности Украины упорядочивают организационные, социальные, кадровые, материально-технические и другие вопросы их функционирования.
Ключевые слова: реформирование Службы безопасности Украины, органы военной контрразведки, изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, контрразведывательное обеспечение воинских формирований.
 
Постановка проблеми. Реформування Служби безпеки України визначено одним з пріоритетів комплексного реформування Української держави відповідно до ключових стратегічних і програмних документів – Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020, Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”, схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016, Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання