КУЧЕРИНА С.Є., ОЛЄЙНІКОВ Д.О., Протидія антидержавному екстремізму як інструменту обмеження державного суверенітету в сучасних умовах (ст. 124-133)

УДК 343.9:323.28

Кучерина С.Є.,
 
Олєйніков Д.О.,
кандидат військових наук, доцент,
провідний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрНУ,
кандидат юридичних наук,
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
 
 
Анотація. У статті проаналізовано деструктивне явище – антидержавний екстремізм, який протягом останніх років, з огляду на фактичне військове втручання Російської Федерації, набув значного поширення та фактично являє загрозу державному суверенітету нашої держави. Авторами виділено основні ознаки антидержавного екстремізму та визначено конкретні кроки, яких необхідно вжити з метою зупинення його розвитку та подолання негативних наслідків, які настали.
Ключові слова: антидержавний екстремізм, національна безпека, державний суверенітет, злочини проти основ національної безпеки, тероризм.
Summary. The article analyzes the destructive phenomenon – anti-state extremism widely extended during the last years, in connection with the actual military intervention of the Russian Federation, which poses a threat to the sovereignty of our state. Authors marked out the main signs of anti-state extremism and defined the main steps which need to be introduced for the purpose of the termination of its development and overcoming negative consequences which already came.
Keywords: anti-state extremism, national security, the state sovereignty, crimes against bases of a national security.
Аннотация. В статье проанализировано деструктивное явление – антигосударственный экстремизм, которое в последние годы, в связи с фактическим военным вмешательством Российской Федерации, широко распространилось и представляет угрозу государственному суверенитету нашего государства. Авторы выделили основные признаки антигосударственного экстремизма и определили основные шаги, которые необходимо внедрить с целью прекращения его развития и преодоления негативных последствий, которые уже наступили.
Ключевые слова: антигосударственный экстремизм, национальная безопасность, государственный суверенитет, преступления против основ национальной безопасности.
 
 
       Постановка проблеми. Визнання дій особи, які передбачені об’єктивною стороною ст. 110 КК України, злочинними, засновано на положенні ст. 2 Конституції України, відповідно до якої суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Закон України “Про державний кордон України” визначає захист державного кордону України невід’ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки [1]. “Декларація про державний суверенітет України” визначає державний суверенітет як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах...
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання