КУЧЕРИНА С.Є., ОЛЄЙНІКОВ Д.О., Сучасний стан кримінально-правової охорони об’єктів критичної інфраструктури (с. 90-98)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238187

УДК 343.3/.7

КУЧЕРИНА С.Є.,
 
 
 
ОЛЄЙНІКОВ Д.О.,
кандидат військових наук, доцент, провідний науковий  співробітник науково-дослідної лабораторії військового  права, права національної та міжнародної безпеки НДІ інформатики і права НАПрН України.
кандидат юридичних наук, начальник відділу наукової та  науково-дослідної роботи ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8515-5241.
 
 
Анотація. У роботі здійснено науковий аналіз сучасного стану норм кримінального права, які встановлюють кримінальну відповідальність за посягання на об’єкти критичної інфраструктури чи на їх інформаційну інфраструктуру, та оцінено їх ефективність з точки зору системності кримінально-правової охорони. Виявлено, що наразі рівень кримінально-правової охорони об’єктів критичної інфраструктури є недостатнім та безсистемним. Це обумовлено: відсутністю у законодавстві, яке встановлює кримінальну відповідальність за суспільно небезпечні діяння, індивідуалізованого підходу до критичної інфраструктури взагалі та її об’єктів зокрема; не врахуванням у кримінальному праві сучасного розвитку організаційно-правових засад критичної інфраструктури та ін. Авторами запропоновані конкретні кроки, що сприятимуть захищеності вітчизняної критичної інфраструктури кримінально-правовими засобами.
Ключові слова: об’єкти критичної інфраструктури, об’єкти критичної інформаційної інфраструктури, кримінальна відповідальність, кримінально-правова охорона.
Summary. The scientific analysis of the current state of criminal law, which establishes criminal liability for encroachment on critical infrastructure or their information infrastructure, and evaluates their effectiveness in terms of systemic criminal law protection. It is revealed that currently the level of criminal protection of critical infrastructure is insufficient and unsystematic. This is due to: the lack of legislation that establishes criminal liability for socially dangerous acts, an individualized approach to critical infrastructure in general and its facilities in particular; not taking into account in criminal law the modern development of organizational and legal principles of critical infrastructure, etc. The authors propose concrete steps that will contribute to the protection of domestic critical infrastructure by criminal law.
Keywords: critical infrastructure facilities, critical information infrastructure facilities, criminal liability, criminal law protection.
Аннотация. В работе осуществлен научный анализ современного состояния норм уголовного права, устанавливающих уголовную ответственность за посягательство на объекты критической инфраструктуры или на их информационную инфраструктуру, и оценена их эффективность с точки зрения системности уголовно-правовой охраны. Выявлено, что существующий уровень уголовно-правовой охраны объектов критической инфраструктуры является недостаточным и бессистемным. Это обусловлено: отсутствием в законодательстве, которое устанавливает уголовную ответственность за общественно опасные деяния, индивидуализированного подхода к критической инфраструктуры вообще и ее
объектов в частности; игнорированием уголовным правом современного развития организационно-правовых основ критической инфраструктуры и др. Авторами предложены конкретные шаги, которые поспособствуют защищенности отечественной критической инфраструктуры уголовно-правовыми средствами...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання