КУЗНЄЦОВ О.М., Європейський досвід посилення спроможностей у сфері забезпечення кібербезпеки в сучасних умовах (с. 106-113)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238189

УДК 342.951

КУЗНЄЦОВ О.М.,
старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9242-0835.
 
 
Анотація. Здійснено огляд новел європейського законодавства у сфері забезпечення кібербезпеки. Узагальнено перспективи діджіталізації в ЄС. Розглянуто положення Стратегії кібербезпеки ЄС на 2021 – 2027 роки та Дорожньої карти “Цифровий компас”. Визначено засади та пріоритети спільної європейської цифрової політики. Деталізовано стратегічні цілі та напрями успішної цифрової трансформації Європи до 2030 року. Розкрито організаційно-правовий механізм запровадження режиму кіберсанкцій в ЄС. Визначено шляхи співпраці між Україною та ЄС у сфері забезпечення кібербезпеки.
Ключові слова: кібербезпека, кібератака, кіберзагроза, діджиталізація, цифрові технології, режим кіберсанкцій, штучний інтелект.
Summary. The novelties of the European legislation in the sphere of cybersecurity are reviewed. Prospects for digitalization in the EU are summarized. The provisions of the EU Cyber Security Strategy for 2021 – 2027 and the Digital Compass Roadmap are considered. Basic principles and priorities of a common European digital policy are defined. The strategy targets and avenues for a successful digital transformation of Europe by 2030 are detailed. The organizational and legal mechanism for introducing the cyber sanctions regime in the EU has been revealed. The directions of the cooperation between Ukraine and EU in the sphere of cybersecurity are identified.
Keywords: cybersecurity, cyberattack, cyberthreat, digitalization, digital technologies, cyber sanctions regime, artificial intelligence.
Аннотация. Осуществлено рассмотрение новел европейского законодательства в сфере обеспечения кибербезопасности. Обобщены перспективы диджитализации в ЕС. Рассмотрены положения Стратегии кибербезопасности ЕС на 2021 – 2027 года и Дорожная карта “Цифровой компас”. Определены основы и приоритеты совместной европейской цифровой политики. Детализированы стратегические цели и направления успешной цифровой трансформации Европы до 2030 года. Раскрыто организационно-правовой механизм внедрения режима киберсанкций в ЕС. Определены направления сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере обеспечения кибербезопасности.
Ключевые слова: кибербезопасность, кибератака, киберугроза, диджитализация, цифровые технологии, режим киберсанкций, штучный интеллект.
 
 
Постановка проблеми. Цифрові технології відкривають унікальні можливості для розвитку економіки та підвищення якості життя громадян. У сучасному світі більшість країн світу вимушені “на ходу” адаптувати своє законодавство та впроваджувати державне регулювання сфери інформаційних технологій, у тому числі й цифрових, враховуючи появу нових викликів щодо забезпечення захисту прав людини та безпеки держави. Сучасний світ постійно змінюється. Поширення популярності цифрової економіки як принципово нової моделі розвитку глобальної економічної системи постійно зростає, що провокує необхідність розробки дієвих механізмів забезпечення надійного та безпечного  середовища її функціонування...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання