ЛАБА О.В., Теоретико-правова характеристика основних завдань соціальної держави в інформаційному просторі

УДК: 340.12:004 

Лаба О.В.,
кандидат юридичних наук, доцент,
Волинський національний університет імені Лесі Українки
 
 
Анотація. Аналіз доступної нам сучасної наукової літератури з проблематики соціальної держави приводить до думки виділити та дослідити три основні, системно взаємозв’язані між собою групи завдань такої держави.
Аннотация. Анализ доступной нам современной научной литературы по проблематике социального государства приводит к мысли выделить и исследовать три основные, системно взаимосвязаны между собой группы задач такого государства.
Summary. Analysis of accessible modern scientific literature us from problematiks of the social state results in an idea to select and probe three basic, system associate, between itself groups of tasks of such state.
Ключові слова: держава, науковий рівень, нормативний рівень, емпіричний рівень, група завдань, інформаційний простір.
 
        Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Процеси національного відродження України, державного будівництва спричиняють істотні зміни в усіх сферах суспільного життя. У зв’язку з цим, хіба що не найважливішою стає проблема розбудови молодої держави, вибір шляху розвитку якої було остаточно зроблено із прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України. Зокрема згідно із її статтею 1, Україна є не тільки демократичною і правовою, але йсоціальною державою. Безперечно, таке проголошення в умовах сьогодення відображає не стіль­ки реальну дійсність, скільки прагнення та орієнтацію Української держави, є декларацією її намірів. Водночас це конституційне положення поставило пе­ред суспільними науками і, в першу чергу, перед теорією держави та права ак­туальне завдання: визначити й дослідити сутність, завдання саме соціальної держави, обґрунтувати її загальнотеоретичну характеристику, визначити шляхи побудови такої держави в Україні. Та цілком зрозуміло, що без чіткої й цілісної науково-теоретичної характеристики завдань соціальної держави неможливо забезпечити її становлення та функціонування.
       Аналіз останніх досліджень і публікацій.Окремі питання соціальної держави були предметом досліджень: Бабкін В.Д., Баглай М.В., Болотіна Н., Габиш Г., Корецький М., Лукашева Е.А., Панкевич О., Рабінович П.М. та ін.
Метою статті є розкриття основних положень теоретико-правової характеристика основних завдань соціальної держави в інформаційному просторі.
        Виклад основних положень. У вітчизняному правознавстві й державознавстві теорія соціальної держави перебуває поки що на початковій стадії формування. Пояснюється це насамперед тим, що у колишньому Радянському Союзі, як і в інших країнах так званого “соціалістичного табору”, зусилля науковців були спрямовані переважно на критику “буржуазних апологетів” концепції держави загального благоденства…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання