ЛАНДЕ Д.В., БАЛОГУРА І.В. Дослідження мереж співавторства у правовій науці по базі даних “Україніка наукова”

УДК 004.67+519.83

Ланде Д.В.,
Балогура І.В.
доктор технічних наук, старший науковий співробітник
інженер Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
 
 
Анотація. В статті представлено деякі напрямки дослідження комунікаційних зв’язків співавторства в різних напрямах правової науки в Україні на базі застосування методології складних мереж. Запропоновано використання засобів оцінки монопольного становища в окремих напрямках правової науки, досліджено феномен “клубу багатих” для мереж співавторства. Показано, що для досліджуваних мереж спостерігається феномен “клубу багатих”, а для вузлів цих мереж виконується закономірність Парето-Лоткі.
Ключові слова: мережа співавторів, правова наука, феномен “клубу багатих”, реферативна база даних “Україніка наукова”, формат УКРМАРК.
Аннотация. В статье представлены некоторые направления исследования коммуникационных связей соавторства в различных направлениях правовой науки в Украине на базе применения методологии сложных сетей. Предложено использование средств оценки монопольного положения в отдельных направлениях правовой науки, исследован феномен “клуба богатых” для сетей соавторства. Показано, что для исследуемых сетей наблюдается феномен “клуба богатых”, а для узлов этих сетей выполняется закономерность Парето-Лотки.
Ключевые слова: сеть соавторов, правовая наука, феномен “клуба богатых”, реферативная база данных “Украиника научная”, формат УКРМАРК.
Summary. In the article some directions of research of communication connections of collaborators are presented in different directions of legal science in Ukraine on the basis of application of the methodology of complex networks. Proposed the use of facilities of estimation of monopolistic position is offered in separate directions of legal science, the “club rich” phenomenon for the co-authorship networks. It is shown that for the investigated networks there is the “club rich” phenomenon, and for the nodes of these networks conformity to law of Pareto-Lotka is executed.
Keywords: collaborators network, legal science, “rich club” phenomenon, the “Ukrainica naukova” database, UKRMARC format.
 
 
       Постановка проблеми. Важливою та необхідною частиною наукового прогресу в правових науках є взаємодія науковців і практиків різних напрямів, яка виявляється, серед іншого, у мережах співавторства. Сумісне написання наукових праць відображує роботу, що націлена на досягнення єдиної цілі або розподілення зусиль та знань окремих науковців [1].
        При вивченні наукової співпраці найчастіше використовують методи бібліо- та наукометрії, експертне оцінювання. У цьому сенсі мережі співавторства надають, можливо, найкраще комплексне бачення цілісного наукового процесу [2 – 4].
         Зазначимо, що властивості наукового процесу в Україні значно відрізняються від зарубіжних країн, тому існує необхідність дослідити мережі співавторства в українських наукових виданнях та з їх допомогою визначити основні тенденції наукової співпраці в нашій країні…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання